artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi wewnętrznej w Kol. Rzejowice.

artykuł nr 2

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb

artykuł nr 3

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dmenin

artykuł nr 4

Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Dmenin i Rzejowice oraz placu zabaw w miejscowości Kodrąb

artykuł nr 5

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP - II etap