Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW

Utworzony: 2020-12-03 | Zmodyfikowany: 2020-12-03 09:14

2. Protokoły z głosowań

Protokoły z XXIV Sesji Rady Gminy Kodrąb- 30.11.2020 r.

Utworzony: 2020-12-01 | Zmodyfikowany: 2020-12-01 11:14

3. Łowiectwo

Kalendarz polowań przez koła łowieckie 2021 r.

Utworzony: 2020-12-01 | Zmodyfikowany: 2020-12-01 11:12

4. Łowiectwo

Kalendarz polowań przez koła łowieckie 2020 r.

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-12-01 11:09

5. Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 30 listopada o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przedstawienie protokołów z XXI, XXII, XXIII sesji Rady Gminy Kodrąb. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzyses...

Utworzony: 2020-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-11-23 14:15

6. 2020 r.

Or.153.4.2020

Or.152.4.2020 Numer kancelaryjny: 5363 Data złożenia: 12.11.2020 r. Oznaczenie organu, do którego skierowano petycję: Wójt Gminy Kodrąb Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: brak wyrażenie zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Przedmiot petycji: dotyczy przeznaczenie środków finansowych ze sprzedaży działek gminnych Obowiązujący termin rozpatrzenia: 12.02.2021 r.

Utworzony: 2020-11-17 | Zmodyfikowany: 2020-11-17 13:24

7. 2020 r.

Or.152.3.2020

Or.152.3.2020 Numer kancelaryjny: 2541 Data złożenia: 01.06.2020 r. Oznaczenie organu, do którego skierowano petycję: Rada Gminy Kodrąb Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: wyrażenie zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Przedmiot petycji: "Oficjalny wniosek i petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na lepsze" Obowiązujący termin rozpatrzenia: 31.08.2020 r. Faktyczna data rozpatrzenia petycji: 03.07.2020 r. Sposób r...

Utworzony: 2020-11-17 | Zmodyfikowany: 2020-11-17 13:21

8. Rok 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rze...

Utworzony: 2020-11-13 | Zmodyfikowany: 2020-11-13 12:38

9. Rok 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Utworzony: 2020-11-03 | Zmodyfikowany: 2020-11-03 12:51

10. Rok 2020

Obwieszczenie

Utworzony: 2020-10-28 | Zmodyfikowany: 2020-10-28 11:07

11. Rok 2020

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb - II etap

Utworzony: 2020-09-21 | Zmodyfikowany: 2020-10-20 14:43

12. Rok 2020

Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 6 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2020 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania lokali stanowiących mienie Gminy Kodrąb Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz uchwały Rady Gminy Kodrąb Nr XXXVIII/243/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia uprawnienia organowi wykonawczemu ...

Utworzony: 2020-10-20 | Zmodyfikowany: 2020-10-20 09:31

13. Rok 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 164/4 obręb Kodrąb

Utworzony: 2020-10-19 | Zmodyfikowany: 2020-10-19 10:15

14. Powszechny Spis Rolny 2020

Informacja o nowych zapisach wprowadzonych nowelizacją ustawy o powszechnym spisie r...

Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne, które w warunkach epidemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie badań statystycznych, mając na uwadze ich kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Podstawowym założeniem nowych rozwiązań musi być z...

Utworzony: 2020-10-19 | Zmodyfikowany: 2020-10-19 10:05

15. Rok 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

GPI.6220.2.2019 Kodrąb, dn. 13.10.2020 r. O B W I E S Z C Z E N I E o przeprowadzaniu procedury oceny oddziaływaniu na środowisko Na podstawie art. 33-35, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Kodrąb PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI o przedłożeniu uzupełnień do rap...

Utworzony: 2020-10-15 | Zmodyfikowany: 2020-10-15 12:25

16. Rok 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Kodrąb, dn. 14.10.2020 r. Nr GPI.6733.5.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kodrąb Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GPI.6733.5.2020 z dnia 14.10.2020 r. ...

Utworzony: 2020-10-15 | Zmodyfikowany: 2020-10-15 09:18

17. Wójt

Oświadczenie majątkowe za rok 2019 Wójta Gminy Kodrąb

Utworzony: 2020-07-14 | Zmodyfikowany: 2020-10-14 10:33

18. Rok 2020

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 9 października 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 52/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 9 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz przekazania informacji pracownikom Urzędu Gminy Kodrąb o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Na podstawie art.207 ¹ § 1 pkt 3 lit. a i b, art. 207 ¹ § 2 oraz a...

Utworzony: 2020-10-12 | Zmodyfikowany: 2020-10-12 14:41

19. Powszechny Spis Rolny 2020

Komunikat

Utworzony: 2020-10-12 | Zmodyfikowany: 2020-10-12 13:01

20. Rok 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Kodrąb, dn. 09.10.2020 r. GPI.6220.4.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kodrąb Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb...

Utworzony: 2020-10-09 | Zmodyfikowany: 2020-10-09 14:40