artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na "Termomodernizację budynków Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Kodrębie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia: BZP 161150 - 2011; data zamieszczenia: 16.06.2011
Nazwa zadania:

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego
w Kodrębie

Numer sprawy: 341/1/2011

data zamieszczenia: 16.06.2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES:

 Nazwa zamawiającego:   Gmina Kodrąb

Adres zamawiającego:   ul. 22 Lipca 7

Kod Miejscowość:   97-512 Kodrąb

Telefon:   446819325

Faks:   446819325

Adres strony internetowej: www.bip.kodrab.akcessnet.net

Adres poczty elektronicznej:   ugkodrab@op.pl

Godziny urzędowania:   7.30 - 15.30

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Kodrębie

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Kodrębie obejmująca: 

1.1 Roboty ogólnobudowlane w zakresie: 

· - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

· - ocieplenia stropów i ścian z wyprawą elewacyjną,

· - prac rozbiórkowych i przygotowawczych,

· - reperacji schodów i wykonania opaski wokół budynków,

· - instalacji odgromowej,

· - prac porządkowych i wykończeniowych.

1.2 Roboty instalacyjne w zakresie:

· - prac demontażowych,

· - prac budowlanych remontowych,

· - węzłów cieplnych,

· - instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania,

· - remontu kotłowni,

· - montażu osłon grzejnikowych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45500000-2   Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską
do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

45321000-3   Izolacja cieplna

45331100-7   Instalowanie centralnego ogrzewania

 II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Wykonawca zobowiąże się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach: 

- rozpoczęcia robót – od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy,

- zakończenia robót instalacyjnych określonych w Rozdziale III pkt. 3.1 ppkt 1.2 –
do 15.10.2011 r.

- zakończenia całości robót do dnia 30.11.2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.1.1) Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

III.1.2) Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj. :

· - pieniądzu,

· - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

· - gwarancjach bankowych,

· - gwarancjach ubezpieczeniowych,

· - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

 III.1.3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

III.1.4) Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto zamawiającego w ESBANK
BANK SPÓŁDZIELCZY Nr  58 8980 0009 2002 0012 8720 0003

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.


III.1.5) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Kodrąb, ul. 22 Lipca 7, pokój nr 14 lub zamieścić w osobnej kopercie- opisanej „WADIUM” dołączonej do oferty.

Ponadto w/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.

III.1.6) Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

III.1.7) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej zaleca się Wykonawcy podanie numeru bankowego na jaki ma zostać przekazany zwrot wadium.

III.1.8) Do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium. 

III.1.9) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

·   -  dwie roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku każda o  wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł netto,

·   -  jednej roboty obejmującej wykonanie kotłowni o mocy nie mniejszej niż 400 kW wraz z całym układem grzewczym o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto,

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz potwierdzenia, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a także na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1 niniejszej SIWZ.

 III.3.3) Potencjał techniczny

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, która będą pełnić:

·   - funkcję kierownika budowy posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, oraz posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy i kierowaniu robotami budowlanymi w tym zakresie,

· - funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,

a także na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.1.2 ppkt 1 niniejszej SIWZ.

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że osoba ta posiada decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

·posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej
i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia minimum 3 000 000,00 zł,

·   - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1 000 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

• informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art.24 ust.1 Pzp

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty:

1) oświadczenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego np. w treści formularza ofertowego w pkt 3.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu wymienione w Sekcji III. pkt III.4) ppkt III.4.2) niniejszego ogłoszenia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

III.8) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

III.8.1) Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.

III.8.2) Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę.

III.8.3)  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej
lub kilku formach, przekazanych zgodnie z art. 148 Pzp.

III.8.4)  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi
za wady.

III.8.5) Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.8.6) Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

III.8.7) W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151 Pzp.

III.9) Wymagania dot. Gwarancji:

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

III.10) Wymagania stawiane wykonawcy:

III.10.1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

III.10.2)  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

III.10.3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

III.10.4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax.
oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

III.10.5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zawarte zostały we wzorze umowy - Załącznik nr 6 stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kodrab.akcessnet.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Kodrąb

ul. 22 Lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój nr 14

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-07-04 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Kodrąb

ul. 22 Lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój nr 14 

IV.4.5) Termin związania ofertą:

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc
od dnia upływu terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt Gminy Kodrąb

Bożena Krawczyk