artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Zalesie Gosławickie-Widawka i Kuźnica

341/1/2008
Kodrąb, 2008-04-25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/1/2008. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Zalesie Gosławickie - Widawka i Kuźnica
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Kodrąb zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Kodrąb
22 lipca 7
97-512 Kodrąb
www.kodrab.akcessnet.net
ugkodrab@op.pl
7.30 - 15.30
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
 www.kodrab.akcessnet.net  
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego pok. nr 7 lub za pośrednictwem poczty.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Zalesie Gosławickie - Widawka i Kuźnica.
Zakres robót odcinka Zalesie Gosławickie - Widawka:
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm - 7897,50 m2,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm - 7897,50 m2.
Dane wyjściowe odcinka to :
- całkowita długość projektowanego odcinka - 1755 m,
- szerokość jezdni - 4,5 m.
Zakres robót odcinka w Widawce ( od drogi Kodrąb - Kletnia do końca wsi Widawka):
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm - 1900 m2.
Dane wyjściowe odcinka to:
- całkowita długość projektowanego odcinka - 350 m2,
- szerokość jezdni - 5 m.
Zakres robót odcinka w Kuźnicy ( od wsi Kuźnica do granicy z gminą Gomunice):
- podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr. 10 cm - 3400 m2,
- podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna gr. 5 cm - 3400 m2,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, wrstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm - 3400 m2.
Dane wyjściowe odcinka:
- całkowita długość projektowanego odcinka - 775 m,
- szerokość jezdni - 4 - 4,5 m.
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
Wspólny Słownik Zamówień: 45 23 32 20 -7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia
30.06.2009 r.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w SIWZ.
VIII. Informacja na temat wadium:
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
Cena
100
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-05-26 do godz. 10.00
 w siedzibie zamawiającego
 Gmina Kodrąb
22 lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr 14
 
 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-05-26, o godz. 10.15
 w siedzibie zamawiającego
 Gmina Kodrąb
22 lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr- sala konferencyjna
 
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-06-25
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
 nie dotyczy
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 86250-2008 data ogłoszenia w BZP 25.04.2008 r.
____________________________________
mgr Stanisław Jasiński
artykuł nr 7

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - działka nr 75 w Kol. Rzejowice

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Działając na podstawie art.35 ust 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kodrąb podaje do wiadomości publicznej ,  na okres 21 dni wykaz  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w  drodze przetargu publicznego nieograniczonego ,  na okres  6  lat .

   

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Pow.działki

w ha

Nr Księgi

Wieczystej 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej za-

gospodarowania 

Termin

zagospodarowania

nieruchomości

 Roczna stawka

czynszu

dzierżawnego

w q żyta

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kol.Rzejowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 75

 

 

 

 

 

 

 3,96

 

 

 

 

 

 

 

  41758

 

 

 

 

 

 

 

 

Nierucho-mość

 rolna  - odłóg

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie ze studium zag.przestrzen.

gminy

nieruchomość  jest położona częściowo  w terenach łąk i pastwisk , częściowo w terenach  rolniczej przestrzeni produkcyjnej

 

 

  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5,14 q żyta

 

 wg ceny żyta obowiązującej do podatku rolnego w danym roku kalendarzowym

 

 

 

 

Kodrąb, dnia  07.03.2008r.         Wójt Gminy Kodrąb

  mgr Stanisław Jasiński

artykuł nr 8

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oz. nr nr 767/1, 767/5 poł. w Zapolicach

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb  na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108),  podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej w obrębie Zapolice , na terenie gminy Kodrąb.

 

Sprzedażą  objęta  jest nieruchomość niezabudowana , położona w obrębie Zapolice, oznaczona w ewidencji gruntów numerami  działek   767/1 , 767/5  , o pow. ogólnej 0,30 ha .

 

Przedmiotowa nieruchomość  ma  Księgę  Wieczystą Nr PT1R/00041704/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

 

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

 Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb  w/w nieruchomość znajduje się w terenach  zabudowy zagrodowej i  jednorodzinnej.

Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 30.11.2007r.  wynika , że  działka Nr 767/1 , położona w Zapolicach zawiera 0,21 ha powierzchni , oznaczona jest jako B-RIVa , S-R IVa , działka 767/5 , położona w Zapolicach zawiera pow. 0,09 ha , oznaczona jest  jako S-RIVa  .

Z operatu szacunkowego nieruchomości  wynika , że jest to nieruchomość niezabudowana  położona  pośród zwartej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej.

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu  02 kwietnia  2008r., o godz. 900  w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb  ( pokój Nr 19 ).

 

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 15.000,00 zł , o wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym , że minimalne postąpienie nie może  wynosić mniej niż  500,00 zł .

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.

 

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

-   dowodu wpłaty wadium ,

-   dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-   aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium  należy  wnieść w  pieniądzu w kwocie  1.500,00 zł  najpóźniej  do dnia  27 marca 2008r. /włącznie/ w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg  od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

 

Osoby  biorące udział w przetargu winny  zapoznać się z przedmiotem  przetargu  przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :

-   oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,

-    potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,

-   oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,

-   dokument określający  zameldowanie na pobyt stały.

albo

-   oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

 

 W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 ,  art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

 

 

Zastrzega się  prawo odwołania  przetargu  lub jego unieważnienia w przypadku  zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

Kodrąb, dnia  29.02.2008r.   Wójt  Gminy Kodrąb

  mgr Stanisław Jasiński

Załączniki:
Załącznik nr 138 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 399 w Józefowie.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z póź. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza  trzeci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Józefów  na terenie gminy Kodrąb.

 Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Józefów, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki  399 , o pow. 1,42 ha: w tym grunty orne R-V- 0,28ha , R-VI- 0,83 ha , lasy i grunty leśne Ls-V-0,31 ha .

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 15 października 2007r. o godz.1100  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym .

Drugi  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 11 stycznia  2008r. o godz.900  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym .

Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną  Księgę Wieczystą Nr PT1R/00031794/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 02.07.2007r. wynika , że  działka Nr 399  , położona w Józefowie zawiera 1,42 ha powierzchni i określona jest  jako grunty orne R-V- 0,28 ha , R-VI-0,83ha , lasy i grunty leśne  Ls-V-0,31ha.

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Trzeci  przetarg ustny nieograniczony odbędzie się  10 marca     2008r. , o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 33.000,00 zł , o wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym ,  że minimalne postąpienie nie może  wynosić mniej niż   600,00 zł .

Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium ,

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium należy  wnieść gotówką w kwocie   3.300,00 zł najpóźniej  do dnia 04 marca  2008r.(włącznie)  w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :

- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,

-  potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,

- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,

- dokument określający  zameldowanie na pobyt stały.

albo

- oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

 W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 ,  art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 Kodrąb, 07.02.2008r.   Wójt Gminy Kodrąb

 mgr Stanisław Jasiński

artykuł nr 10

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 399 w Józefowie.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z póź. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza  trzeci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Józefów  na terenie gminy Kodrąb.

 Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Józefów, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki  399 , o pow. 1,42 ha: w tym grunty orne R-V- 0,28ha , R-VI- 0,83 ha , lasy i grunty leśne Ls-V-0,31 ha .

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 15 października 2007r. o godz.1100  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym .

Drugi  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 11 stycznia  2008r. o godz.900  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym .

Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną  Księgę Wieczystą Nr PT1R/00031794/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 02.07.2007r. wynika , że  działka Nr 399  , położona w Józefowie zawiera 1,42 ha powierzchni i określona jest  jako grunty orne R-V- 0,28 ha , R-VI-0,83ha , lasy i grunty leśne  Ls-V-0,31ha.

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Trzeci  przetarg ustny nieograniczony odbędzie się  10 marca     2008r. , o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 33.000,00 zł , o wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym ,  że minimalne postąpienie nie może  wynosić mniej niż   600,00 zł .

Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium ,

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium należy  wnieść gotówką w kwocie   3.300,00 zł najpóźniej  do dnia 04 marca  2008r.(włącznie)  w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :

- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,

-  potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,

- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,

- dokument określający  zameldowanie na pobyt stały.

albo

- oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

 W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 ,  art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 Kodrąb, 07.02.2008r.   Wójt Gminy Kodrąb

 mgr Stanisław Jasiński