artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXIII/182/09


UCHWAŁA NR XXXIII/182/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/158/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 08 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591; z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 , poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art.13 ust. 1, art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459; z 2006r. Nr 64 , poz.456, Nr 104 , poz.708, Nr 220, poz.1600 i poz. 1601; z 2007r. 173, poz.1218; z 2008r. Nr 59,poz.369,Nr 220, poz.1412; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz. 817 ) Rada Gminy w Kodrębie uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXVII/158/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 08 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb wprowadza się następującą zmianę ;
1)§ 1 otrzymuje brzmienie :
„§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr działki 310/6 , o pow.0,4583ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kodrąb , na której znajduje się budynek strażnicy OSP w trakcie budowy „.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb

mgr inż., Marek Krężlewski
 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXXIII/181/09


UCHWAŁA NR XXXIII/181/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 września 2009r.

w sprawie ustalenia zasad przekazywania Sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady przekazywania Sołectwom mienia komunalnego do korzystania :

1)Wójt Gminy Kodrąb może przekazać Sołectwom w bezpłatne użytkowanie na czas określony lub nieokreślony mienie ruchome, nieruchomości zabudowane i niezabudowane , jeżeli są one niezbędne dla realizacji zadań Sołectwa ;
2)przekazanie mienia poprzedza wniosek Mieszkańców podpisany przez Sołtysa i Radę Sołecką wraz z uzasadnieniem;
3)podstawą przekazania Sołectwu mienia w użytkowanie jest umowa wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym zawarta pomiędzy Gminą Kodrąb , reprezentowaną przez Wójta , a Sołectwem reprezentowanym przez Sołtysa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski

Jednolity identyfikator aktu znajdującego się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym:dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/322/2689

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXXIII/180/09

 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/180/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 września 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , art.51 ust.1 i 2 , art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 1000, Nr 62, poz. 504) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł. 72.243,45 i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę zł. 220.370,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł. 361.832,45 i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł. 509.959,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 15.000,00 i zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 196.697,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianie wynosi :

dochody zł. 11.018.637,48
w tym:
dochody bieżące zł. 10.958.037,48
dochody majątkowe zł. 60.600,00

 


wydatki zł. 12.446.562,48
w tym:
wydatki bieżące zł. 10.395.509,48
wydatki majątkowe zł. 2.051.053,00


§ 5. Zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2009 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2009 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dotacji na 2009 rok dla Samorządowej Instytucji Kultury Publicznej Biblioteki w Kodrębie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w § 17 pkt 3 uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXIV/137/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXVI/152/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXIX/162/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXX/164/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXXI/175/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXXII/179/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:
„3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym do kwoty zł. 6.652.561,00

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXXI/175/09


UCHWAŁA NR XXXI/175/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31 lipca 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.51 ust.1 i 2 , art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 1000, Nr 62, poz. 504) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł. 80.000,00 i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł. 80.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 80.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po zmianie wynosi :

dochody zł. 11.166.764,03
w tym:
dochody bieżące zł. 11.106.164,03
dochody majątkowe zł. 60.600,00

wydatki zł. 12.594.689,03
w tym:
wydatki bieżące zł. 10.354.646,03
wydatki majątkowe zł. 2.240.043,00


§ 4. Zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2009 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w § 17 pkt 3 uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXIV/137/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXVI/152/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXIX/162/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXX/164/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:
„3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym do kwoty zł. 7.341.477,00

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXXII/179/09UCHWAŁA NR XXXII/179/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 16 września 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , art.51 ust.1 i 2 , art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 1000, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł. 27.293,00 i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł. 27.293,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 20.000,00 i zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 27.293,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po zmianie wynosi :

dochody zł. 11.166.764,03
w tym:
dochody bieżące zł. 11.106.164,03
dochody majątkowe zł. 60.600,00

wydatki zł. 12.594.689,03
w tym:
wydatki bieżące zł. 10.361.939,03
wydatki majątkowe zł. 2.232.750,00

 


§ 4. Zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2009 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w § 17 pkt 3 uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXIV/137/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXVI/152/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXIX/162/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXX/164/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXXI/175/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:
„3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym do kwoty zł. 6.834.258,00

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.