artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

341/3/2008

Kodrąb, 2008-10-14

 

 

 

 

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/3/2008. Nazwa zadania:  Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Pytowska

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELWOD" U. Błońska, E. Błońska

Domaszowice 216, 25-900 Kielce

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta firmy P.B.M. "ELWOD" spełnia wymagania zawarte w SIWZ, nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena i jest to oferta o najkorzystniejszej cenie

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-10-28.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "JONTEX" Piotr Jończyk

Adres Wykonawcy:   Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów

Cena oferty brutto: 539 404,42 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 88,93

 

Lp.:   2

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Inżnieryjno-Budowlane "ZETPRI-EKO" Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   97-300 Piotrków Tryb. ul. Wojska Polskiego 122

Cena oferty brutto: 559 857,06 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 85,68

 

Lp.:   3

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELWOD" U. Błońska, E. Błońska

Adres Wykonawcy:   Domaszowice 216, 25-900 Kielce

Cena oferty brutto: 479 699,55 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

 

Lp.:   4

Nazwa wykonawcy:   "PROBUD" Jarosław Dąbrowski

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko ul. Soplicy 19

Cena oferty brutto: 683 493,80 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 70,18

 

 

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.  

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

 

 

____________________________________

Stanisław Jasiński

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

341/2/2008

Kodrąb, 2008-09-16

 

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/2/2008. Nazwa zadania:  Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2008/2009

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak 97-545 Gomunice ul. Dworcowa

Uzasadnienie wyboru: Oferta firmy Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak  spełnia wymagania zawarte w SIWZ, nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena i jest to oferta o najniższej cenie.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-09-26.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak

Adres Wykonawcy:   97-545 Gomunice ul. Dworcowa

Cena oferty brutto:    215 200,00 zł

Liczba pkt w kryterium cena: 100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

____________________________________

mgr Stanisław Jasiński

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Pytowska

341/3/2008

Kodrąb, 2008-09-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/3/2008. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Pytowska

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Kodrąb zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego

Urząd Gminy w Kodrębie

22 lipca 7

97-512 Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net

ugkodrab@op.pl

7.30-15.30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.kodrab.akcessnet.net

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego pok. nr 7 lub za pośrednictwem poczty.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wólka Pytowska. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - sieć kanalizacyjna-grawitacyjna z rur PVC o śr. 200 x 5,9 mm SN8 - mb. 653,3, - sieć kanalizacyjna-grawitacyjna z rur PVC o śr. 160 x 4,7 mm SN8 - mb. 125,0, - rurociąg tłoczny PE80 o śr. 90 x 5,2 mm - mb. 409,00, - przykanaliki sanitarne z rur PVC-U o sr. 160 x 4,7 mm (16 szt.) - mb. 135,0, - pompownia ścieków - zbiornik polimerowy o śr. 1200 mm H=3,45 mb. - 1 kpl. - zasilanie i sterowanie pompowni ścieków, - odtworzenie stanu dróg, kompletną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą, uzyskanie zezwolenia związanego z zajęciem pasa drogowego i opracowanie projektu organizacji ruchu dla potrzeb budowy, zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich a w warunkach nocnych i słabej widoczności zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, wykonanie przejść dla pieszych oraz zabezpieczenie wjazdów do poszczególnych posesji z ich odtworzeniem, inne elementy kanalizacji wynikające z projektu technicznego i pozwolenia na budowę Szczegółowy zakres zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

31.08.2009 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego- spełnia/ nie spełnia.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-10-06 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Kodrąb

22 lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój nr 14

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-10-06, o godz. 10.15

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Kodrębie

22 lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój - sala konferencyjna

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-11-05

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 215501-2008 dnia 12.09.2008 r.

____________________________________

Stanisław Jasiński

artykuł nr 4

Przetarg na dostawę opału w sezonie grzewczym 2008/2009

341/2/2008

Kodrąb, 2008-09-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/2/2008. Nazwa zadania: Przetarg na dostawę opału w sezonie grzewczym 2008/2009

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Kodrąb zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Gminy w Kodrębie

22 Lipca 7

97-512 Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net

ugkodrab@op.pl

7.30 - 15.30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.kodrab.akcessnet.net

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 lub za pośrednictwem poczty.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału w sezonie grzewczym 2008/2009 do Urzędu Gminy w Kodrębie, Gminnego Centrum Informacji w Kodrębie z/s w Dmeninie , Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach w następujących ilościach:

- węgla o parametrach nie niższych niż 27.05.06 w ilości 360 ton,

- miału o parametrach nie niższych niż 23.18.08 w ilości 25 ton.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV - 10000000-3 Węgiel, węgiel brunatny i inne produkty węglopochodne

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

sukcesywnie w sezonie grzewczym 2008/2009

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w SIWZ.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-09-11. do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Kodrębie

ul. 22 Lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój nr 14

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-09-11, o godz. 10.15

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Kodrębie

ul. 22 Lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój nr - sala konferencyjna.

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-10-11

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 209348 - 2008 z dnia 03.09.2008 r. data ogłoszenia w BZP

____________________________________

mgr Stanisław Jasiński

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

341/1/2008

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/1/2008. Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej Zalesie Gosławickie - Widawka i Kuźnica

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. 97-500 Radomsko ul. M. Reja 8

Uzasadnienie wyboru: Oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych  Sp. z o.o. z Radomska spełnia wymagania zawarte w SIWZ, nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena i jest to oferta o najniższej cenie

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-06-10.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko ul. Reja 8

Cena oferty brutto:    426 342,14 zł

Liczba pkt w kryterium cena: 100

Lp.:   2

Nazwa wykonawcy:   STRABAG Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   03-472 Warszawa ul. Brechta 7

Cena oferty brutto: 588 895,29zł

Liczba pkt w kryterium cena: 72

Lp.:   3

Nazwa wykonawcy:   DROMOST Sp. j. J.Łaska, M.Łaska, M.łaska-Maćkowiak

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko Lipie 12 b

Cena oferty brutto:    479 085,94 zł

Liczba pkt w kryterium cena: 89

Lp.:   4

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Kłobucku Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   42-100 Kłobuck ul. Wojska Polskiego 8

Cena oferty brutto: 579 251,64 zł

Liczba pkt w kryterium cena: 74

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

__________________________________

mgr Stanisław Jasiński