artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w Zencinie i Zalesiu.

 

 

341/3/2007

Kodrąb, 2007-10-02

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/3/2007. Nazwa zadania:  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Żencinie i Zalesiu

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Kodrąb zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Kodrąb

22 lipca 7

97-512 Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net

ugkodrab@op.pl

7.30 -15.30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.kodrab.akcessnet.net

 

 

 IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Żencinie i  Zalesiu.

Dane ogólne:

- całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej  - 5029 m,

- ilość projektowanych przyłączy - 35 szt.

- ogólna długość przyłączy - 988,5 m.

Zakres robót obejmuje:

- sieć wodociągowa z rur PE  o średnicy 110 mm - L=2.671,70 m,

- sieć wodociągowa z rur PE o średnicy  90 mm - L= 136,90 m,

- sieć wodociągowa z rur PVC o średnicy 110 mm   - L=1.201,20 m,

- sieć wodociągowa z rur PVC o średnicy 90 mm  - L=1.019,20 m,

- zasuwy sieciowe z obudową o średnicy 100 mm - kpl. 9,

- zasuwy sieciowe z obudową o średnicy 80 mm - kpl. 27,

- hydranty ppoż. 0 80 mm z zasuwą i obudową - nadziemne  - kpl. 27,

- rury os. st. o średnicy 250 - przewiert   - L=69,50 m,

- rury os. st. o średnicy 200 - przewiert   - L=8,00 m,

- rury os. PVC o średnicy 250 - L=77,50 m,

- rury os. PVC o średnicy 200   - L=26,00 m,

- oznakowanie trasy wodociągu,

- uzyskanie zezwolenia od zarządcy drogi powiatowej na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót wodociągowych i opracowanie projektu organizacji ruchu dla potrzeb budowy,

- badania wody w TSSE w Radomsku,

- kompletną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą,

- inne elementy sieci wynikające z projektu technicznego i pozwolenia na budowę

Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - 45 23 13 00 - 8

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

  Data zakończenia 30/12/2008 r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełnią wymogi określone w SIWZ

 VIII. Informacja na temat wadium:

 

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2007-10-23 do godz. 10.00

  w siedzibie zamawiającego

 Gmina Kodrąb

22 lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój nr14

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-10-23, o godz. 10.15

   w siedzibie zamawiającego Gmina Kodrąb

22 lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój nr

sala konferencyjna

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-11-22

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotycz

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 nie dotycz

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 182038-2007 z dnia 02.10.2007 r.

 

 

 

____________________________________

mgr Stanisław Jasiński

 

artykuł nr 7

Ogłoszenie przetargu na działkę rolno-leśną położoną w Józefowie o Nr. 399

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z póź.zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207,poz.2108) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Józefów na terenie gminy Kodrąb.
 
 Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Józefów, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 399 , o pow. 1,42 ha: w tym grunty orne R-V- 0,28ha , R-VI- 0,83 ha , lasy i grunty leśne Ls-V-0,31 ha .
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą Nr PT1R/00031794/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
 
 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 02.07.2007r. wynika , że działka Nr 399  , położona w Józefowie zawiera 1,42 ha powierzchni i określona jest jako grunty orne R-V- 0,28 ha , R-VI-0,83ha , lasy i grunty leśne Ls-V-0,31ha.
 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).
Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15 października  2007r. , o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33.000,00 zł , o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym , że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż   600,00 zł .
 
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .
 
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium ,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
- aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Wadium należy wnieść gotówką w kwocie   3.300,00 zł najpóźniej do dnia 10 października 2007r. w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.
 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .
 
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :
- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,
-  potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,
- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,
- dokument określający zameldowanie na pobyt stały.
albo
- oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.
 
 W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 , art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .
 
 Kodrąb, 13.09.2007r. 
artykuł nr 8

Ogłoszenie przetargu na działki budowlane o Nr.1135,1136,1116,1117,1118

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108), podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych  w obrębie Kodrąb, na terenie gminy Kodrąb.
 
Sprzedażą objęte są niżej wymienione nieruchomości niezabudowane :
 
Lp.
Nr
działki
Pow.
działki
w ha
Nr
 KW
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości zgodnie ze studium kierunków zagosp.przestrzen.gm.
 
Minimalne
postąpienie
Cena wywoławcza
nieruchomo-ści w zł
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
 
1136
 
1135
 
1116
 
1117
 
1118
 
0,0612
 
0,0610
 
0,0745
 
0,0774
 
0,0884
 
 
28561
 
28561
 
28561
 
28561
 
28561
 
ter.zur.niezabudowane
-„-
 
-„-
 
-„-
 
-„-
 
 
 
 
tereny budownictwa jednorodzinnego
-„-
 
-„-
 
-„-
 
-„-
 
 
 
 
300,00
 
300,00
 
400,00
 
400,00
 
500,00
 
 
6.000,00
 
6.000,00
 
7.000,00
 
7.300,00
 
8.300,00
 
 
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Z wypisów z rejestru gruntów , wydanych  przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 02.07.2007r. , 26.07.2007r. i 27.07.2007r. wynika , że w/w działki oznaczone są  jako tereny zurbanizowane niezabudowane .
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).
Powyższe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 15 października 2007r., o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb ( pokój Nr 19 ).
 
Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.
 
Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium ,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
- aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości najpóźniej do dnia  10 października 2007r. /włącznie/ w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .
 
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.
 
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .
 
Kodrąb, dnia 12.09.2007r.
artykuł nr 9

Ogłoszenie przetargu na działkę rolną położoną w Feliksowie o Nr. 167.3

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Feliksów na terenie gminy Kodrąb.
 
Sprzedażą objęta jest nieruchomość niezabudowana , położona w obrębie Feliksów , oznaczona w ewidencji gruntów Nr działki 167/3 o pow. 1,0008 ha.
 
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą Nr PT1R/00046599/6 , prowadzona w Sądzie Rejonowym w Radomsku.
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
 Z wypisu z rejestru gruntów  wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 02.07.2007r. wynika, że działka Nr 167/3 zawiera 1,0008 ha powierzchni , w tym grunty orne R-IVa 0,1076ha, R-IVb-0,7329 ha, R-V-0,1603 ha.
 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).
 
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 
Przetarg ustny nieograniczony   odbędzie się w dniu 15 października 2007r., o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb ( pokój   Nr 19 ).
Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 9.500,00 zł , o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 500,00 zł.
 
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium ,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
- aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
 
Wadium należy wnieść gotówką w wysokości 1.000,00 zł  najpóźniej do dnia 10 października   2007r. (włącznie ) w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .
 
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wadium przepada na rzecz gminy.
 
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :
- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,
-  potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta),
- oświadczenie o powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,
albo
- oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.
W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art. 3 ust.7, art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. 
 
 Kodrąb, dnia 12 września 2007r.
artykuł nr 10

Ogłoszenie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/1/2007. Nazwa zadania: Przetarg na dostawę opału w sezonie grzewczym 2007/2008
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak, 97-545 Gomunice, Kletnia 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta firmy Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak spełnia wymagania zawarte w SIWZ, nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena i jest to oferta o najniższej cenie.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-09-20.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
---------------------------------------------------------------------------
Lp.:   1.
Nazwa wykonawcy:   "CARBO" Spółka Jawna Zbigniew Krupski, Miron Wróblewski
Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko, Strzałków ul. Reymonta 2
Liczba pkt w kryterium cena: 96,22
Liczba pkt w kryterium (nazwa):
Łączna punktacja oferty:   96,22
Lp.:   2.
Nazwa wykonawcy:   Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak
Adres Wykonawcy:   97-545 Gomunice, Kletnia 1
Liczba pkt w kryterium cena: 100
Liczba pkt w kryterium (nazwa):
Łączna punktacja oferty:   100
Lp.:  3.
Nazwa wykonawcy:   Skład Wielobranżowy "ROL-CHEM" inż. Małgorzata Siemlat-Kaczmarek
Adres Wykonawcy:   97-505 Blok Dobryszyce
Liczba pkt w kryterium cena: 94,91
Liczba pkt w kryterium (nazwa):
Łączna punktacja oferty:   94,91
Lp.:   4.
Nazwa wykonawcy:   Gminna Spółdzielnia 'Samopomoc Chłopska" w Kodrębie z/s w Zakrzewie
Adres Wykonawcy:   97-512 Kodrąb, Zakrzew
Liczba pkt w kryterium cena: 87,33
Liczba pkt w kryterium (nazwa):
Łączna punktacja oferty:   87,33
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
____________________________________
Stanisław Jasiński