artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXIX/212/10UCHWAŁA NR XXXIX/212/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142)) oraz art. 41 ust. 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz.1238; z 2008r.Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 144, poz.1175) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany :
1)w rozdziale I wpisuje się pkt . 23 o brzmieniu :
„ 23. Inne podmioty, którym zlecane są zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.;
2)w rozdziale II w pkt I , wpisuje się pkt 15 o brzmieniu :
„15. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym współudział w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.”;
3)w rozdziale II w pkt II pkt 7 po słowach „publicznego” , wpisuje się słowa „ze szczególnym uwzględnieniem osób nieletnich bądź niedostosowanych społecznie”;
4)w rozdziale III w pkt 10 po słowach „młodzieży „ wpisuje się słowa „oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez współudział przy organizowaniu i finansowaniu Centrów Integracji Społecznej”;
5)w rozdziale V w pkt 3 po słowach „alkoholowych” wpisuje się słowa „ będzie następowało w przypadkach nieprzestrzegania treści art.18 ust.10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości”;
6)w rozdziale V dopisuje się pkt 4 o brzmieniu :
„4. W przypadku stwierdzenia naruszeń , o których mowa w art.131 i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości , podejmowana będzie interwencja, mająca na celu wyeliminowanie tych przypadków np. poprzez przeprowadzenie rozmowy dyscyplinarno-wyjaśniającej, przeprowadzenie szkolenia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Krężlewski

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXXIX/211/10


UCHWAŁA NR XXXIX/211/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31 marca 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Kodrąb

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458 ; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142) oraz art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Kodrąb na 2011 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Krężlewski

 

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXXIX/210/10

UCHWAŁA NR XXXIX/210/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych Gminy Kodrąb na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142), art. 211, 212, 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu zadań zleconych w kwocie zł. 1.671.779,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków z zakresu zadań zleconych w kwocie zł. 1.671.779,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Krężlewski

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXXIX/209/10

UCHWAŁA NR XXXIX/209/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142) oraz art. 211 , 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Kodrąb uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł 343.789,12, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł. 660.271,05, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 137.000,00, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy po zmianie wynosi :

dochody zł. 11.627.929,12
w tym:
dochody bieżące zł. 10.657.229,12
dochody majątkowe zł. 970.700,00


wydatki zł. 13.444.411,05
w tym:
wydatki bieżące zł. 10.307.008,05
wydatki majątkowe zł. 3.137.403,00


§ 5. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi zł. 1.816.481,93.
§ 6. Źródłem pokrycia deficytu będą:
1)przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 1.500.000,00;
2)przychody z tytułu wolnych środków w kwocie zł. 316.481,93 .
§ 7. Ustala się limity dla:
1)zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie zł. 1.500.000,00;
2)zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 900.984,00 ;
3)występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty zł. 200.000,00;
4)kosztów obsługi długu publicznego do kwoty zł. 80.000,00.
§ 8. Plan po zmianach przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok przedstawiają załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9. Zmienia się plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2010 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 10.Wprowadza się zmiany w §18 pkt 3 uchwały Nr XXXVII/195/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie:
„3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym do kwoty zł. 14.134.180,00”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Krężlewski

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXXIX/208/10

UCHWAŁA NR XXXIX/208/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31 marca 2010 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/195/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 oraz art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142)oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) , art. 121 ust. 4 , ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXVII/195/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kodrąb na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1)załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2)§ 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł. 11.284.140, w tym dochody majątkowe w kwocie zł. 970.700 oraz dochody bieżące w kwocie zł. 10.313.440”;
3)załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
4)§ 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł. 12.784.140 w tym wydatki majątkowe w kwocie zł. 3.000.403 oraz wydatki bieżące w kwocie zł. 9.783.737”;
5)uchyla się §11;
6)§ 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12 .Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe na 2010 rok”, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały;
7)uchyla się § 14;
8)w § 18 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „ 7) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesuwaniu między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy”;
9)w §19 w pkt 3 skreśla się zapis: „w terminie do 20 marca 2011 r.”, a zastępuje się: „ w terminie do 31 marca 2011 r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Krężlewski

Jednolity identyfikator aktu znajdującego się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym: dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/301/2511