artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXVII/197/09


UCHWAŁA NR XXXVII/197/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 grudnia 2009r.


w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17 , poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180 , poz.1111, Nr 223,poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873; z 2004r. Nr 64,poz.142, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135; z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175 , poz. 1462, Nr 249 , poz.2104 ; z 2006r. Nr 94 , poz. 651; z 2008r. Nr 209, poz.1316; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 22, poz.120) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb poprzez koordynowanie i nadzorowanie realizacji uchwalonego programu oraz składanie Radzie Gminy sprawozdań w tym zakresie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kodrębie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01 stycznia 2010r.

 

 

 

 

 

 


Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/197/09
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 grudnia 2009r.


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KODRĄB Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2010


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Podstawą Programu Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2010, zwanego dalej „Programem” jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2. Celem programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może identyfikacja konkretnych społecznych celów.

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1)„ustawie” – rozumie się przez to ustawę dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);
2)„gminie” – rozumie się przez to gminę Kodrąb;
3)„organizacji” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
4)„programie” rozumie się przez to program współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

§ 3. Partnerami Gminy Kodrąb są:
1)stowarzyszenia;
2)osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3)kluby sportowe;
4)organizacje działające w sferze kultury, turystyki i rekreacji;
5)organizacje działające w sferze promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia;
6)organizacje działające w sferze pomocy społecznej, w tym przede wszystkim pomocy dla osób bezdomnych i najuboższych oraz samotnych matek.

§ 4. 1. Program określa formy, zasady i zakres współpracy Gminy z podmiotami, a także priorytet zadań publicznych realizowanych przez podmioty gospodarcze.
2. Współpraca władz Gminy z podmiotami programu odbywać się będzie za zasadzie:
1)suwerenności stron – oznacza to, iż stosunki między gminą a podmiotami programu kształtowane będą z poszanowaniem niezależności w swojej działalności statutowej;
2)partnerstwa – oznacza to, iż podmioty programu biorą udział w planowaniu priorytetów realizowanych przez gminę, rozeznawaniu problemów mieszkańców Gminy, sugerowaniu zakresu współpracy;
3) pomocniczości – oznacza to, iż Gmina uzna prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów społecznych przez organizacje pozarządowe;
4) efektywności – oznacza to, iż gmina i podmioty programu wspólnie dążyć będą do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych pod względem merytorycznym z uwzględnieniem promocji Gminy;
5) jawności – oznacza to, iż Gmina udostępni podmiotom programu informacje o zamiarach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których jest możliwa współpraca, a podmioty programu udostępnią samorządowi dane o rodzaju prowadzonej działalności, sposobie funkcjonowania, sytuacji finansowej, strukturze organizacyjnej.

ROZDZIAŁ II
Obszary i formy współpracy

§ 5. Obszarami współpracy pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a podmiotami programu będą zadania z zakresu:
1)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom pozostającym w trudniej sytuacji życiowej, osobom bezdomnym i najuboższym, samotnym matkom, uciekającym przed przemocą w rodzinie ;
2)przeciwdziałania patologiom społecznym, tj. pomoc dla młodych ludzi opuszczających placówki wychowawcze i domy dziecka, ułatwianie powrotu do społeczeństwa osobom, które zaprzestały picia alkoholu, więźniom opuszczającym zakłady karne;
3)upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
4)ochrony przeciwpożarowej;
5)pomocy ofiarom klęsk żywiołowych;
6)ochrony i promocji zdrowia;
7)kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i sztuki oraz tradycji.

§ 6. 1. Formami współpracy realizowanej w ramach niniejszego programu z podmiotami, o których mowa w § 3 są:
1)udzielanie przez samorząd wsparcia pozafinansowego dla organizacji (użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnienie sal urzędu, oddelegowanie pracowników);
2)otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;
3)koordynowanie działań, organizowanie konferencji, świadczenie konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej;
4)doradztwo i bieżąca wymiana informacji między administracją a organizacjami pozarządowymi;
5)udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy.
2. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, które realizowane są dotychczas w inny sposób w tym przez organy administracji publicznej.
3. Otwarte konkursy ofert wójt może przeprowadzić z własnej inicjatywy lub po rozpatrzeniu wniosku organizacji prowadzącej działalność w danym zakresie.
4. Do rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizację Wójt Gminy powołuje komisję konkursową i określa tryb jej pracy w formie zarządzenia.
5. Warunkiem rozpatrzenia ofert jest sporządzenie jej na formularzu określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej.
6. Środki finansowe przekazywane są wyłonionym w wyniku kursu ofert organizacjom, na podstawie umów zawieranych wg wzoru ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej.
7. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie.

ROZDZIAŁ III
Zadania priorytetowe

§ 7. Gmina Kodrąb współpracując w 2010 roku z organizacjami o których mowa w ustawie ustala poniżej listę zadań priorytetowych:
1)wspieranie pozafinansowe działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku poprzez organizowanie zawodów, turniejów sportowych oraz imprez rekreacyjnych i integracyjnych;
2)w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom: realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizowanie zajęć terapeutycznych z zakresu uzależnień i współuzależnień, prowadzenie telefonu zaufania dla osób uciekających przed przemocą w rodzinie i innych znajdujących w sytuacjach wymagających pomocy;
3)propagowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i naturalnego środowiska człowieka;
4)propagowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym w zakresie rozwoju kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji Gminy na zewnątrz;
5)propagowanie przedsięwzięć w zakresie pobudzania aktywności zawodowej i społecznej, w szczególności wśród ludzi pozostających bez pracy i ludzi młodych, wspieranie działań w zakresie oświaty i wychowania.

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe

§ 8. 1. Gmina Kodrąb realizuje program w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych i możliwości organizacyjnych.
2. Wójt przedkłada Radzie Gminy Kodrąb w terminie do końca IV kwartału każdego roku projekt rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok następny, uwzględniając w szczególności ocenę realizacji zadań publicznych w roku poprzednim.
3. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. Nr 193, poz. 1891)
4. W zakresie nie uregulowanym niniejszym programem do współpracy Gminy z organizacjami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).


Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski
 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXXVII/196/09


UCHWAŁA NR XXXVII/196/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 grudnia 2009r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223,poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 ) oraz art. 41 ust. 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz.1238; z 2008r.Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 144, poz.1175 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie na rok 2010 w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia
01 stycznia 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/196/09
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 grudnia 2009r.

 

 

 


GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE


NA ROK 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późn. zm.

Niniejszy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Kodrąb na rok 2010 przedkłada się na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz.1238) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457 ; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420).

Tworząc Gminny Program Profilaktyki, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie zakłada jego realizację przez zasoby ludzkie, instytucje, media (strona internetowa P.A.R.P.A.), będących w gestii Komisji na terenie gminy oraz poza jej granicami.
Zakłada też współpracę doraźną z ludźmi i instytucjami (lekarze, terapeuci - poradnie, stowarzyszenia), wynikającą z potrzeb aktualnych w danym okresie realizacji programu.
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu, obejmować będzie dorosłych, młodzież i dzieci z terenu gminy Kodrąb bez względu na status społeczny lub materialny danej osoby (Rekomendacje o występowaniu Komisji jako oskarżyciela publicznego, zapobieganie przemocy w rodzinie, dystrybucja i spożywanie środków uzależniających).


Cele programu:

1.Programowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież oraz ograniczenie dostępności do zakupu alkoholu.
3.Ograniczanie ilości nowych przypadków uzależnień alkoholowych oraz degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu.
4.Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują, głównie zaburzeń życia rodzinnego , a przede wszystkim przemocy domowej i zaniedbań.
5.Zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
6.Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
7.Wspieranie działań profilaktycznych, podejmowanych przez realizatorów programu.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Realizatorzy programu:

1.Urząd Gminy w Kodrębie
2.Rada Gminy Kodrąb
3.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie
4.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie
5.Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Kodrębie
6.Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach
7.Zakład Gospodarki Komunalnej w Kodrębie
8.Gminna Biblioteka Publiczna
9.SP – ZOZ w Kodrębie
10.Posterunek Policji w Kobielach Wielkich
11.Parafie na terenie gminy Kodrąb
12.„Monar - Markot „ Klizin , Wola Malowana
13.Świetlice na terenie gminy Kodrąb
14.Stowarzyszenie Abstynenckie „Można inaczej” - Radomsko
15.Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Radomsku
16.Grupa AA „Odrodzenie” , Grupa AA „Beta” i Grupa AA „Promyk”
17.Grupa Współuzależnionych „Al – Anon”
18.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
19.OSP - na terenie gminy Kodrąb
20.Sąd Rejonowy w Radomsku – Wydział Rodzinny i Nieletnich
21.Poradnia Zdrowia Psychicznego (biegli sądowi: psychiatra, psycholog, lekarz sądowy)
22.Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważnym zadaniem naszej gminy, wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest zadbanie o dostępność terapii uzależnienia i współuzależnienia dla mieszkańców. Zależy od tego skuteczność innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.


ROZDZIAŁ II

I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1.Telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie.
2.Motywacja i kierowanie osób uzależnionych na leczenie.
3.Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia .
4.Dofinansowanie Punktów Konsultacyjnych na terenie gminy Kodrąb „ Monar-Markot” w Klizinie i Woli Malowanej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin .
5.Wspieranie finansowe programów terapeutycznych i profilaktycznych dla rodzin dysfunkcyjnych.
6.Współpraca z Ośrodkiem „Monar - Markot” w Klizinie i Woli Malowanej.
7.Zakup i kolportaż materiałów informacyjno - edukacyjnych i profilaktycznych (broszury, ulotki, literatura, kasety, płyty CD).
8.Zakup środków trwałych i art. biurowych na potrzeby komisji, związane z realizacją programu.
9.Zapewnienie osobom uzależnionym i ich rodzinom informacji o bezpłatnej możliwości korzystania z usług placówki odwykowej , zajmującej się diagnozą i leczeniem.
10.Finansowanie wywiadów środowiskowych i opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
11.Wspieranie działalności terapeutycznej i profilaktycznej świetlic środowiskowych na terenie gminy Kodrąb.
12.Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu profilaktyki na szkolenia i dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
13.Dofinansowanie udziałów w konferencjach, sympozjach i innych form spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji ludzi pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin.
14.Współpraca z lekarzami w ramach udzielania porad medycznych i obdukcji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

II.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1.Tworzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych dla ofiar przemocy w rodzinie.
2.Dofinansowanie zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
3.Zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczających przemocy w rodzinie.
4.Rozszerzenie działalności Punktów Konsultacyjnych na działalność na rzecz dla ofiar przemocy domowej.
5.Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez wdrażanie „Niebieskich Kart”.
6.Otoczenie pomocą prawną osób doznających przemocy w rodzinie - współpraca z Sądem Rejonowym, kuratorami, policją.
7.Występowanie komisji w roli oskarżyciela publicznego w przypadku osób nieletnich bądź niedostosowanych społecznie.


III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.


1.Dofinansowywanie i organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli profilaktyków i pedagogów realizujących zadania profesjonalne w placówkach oświaty.
2.Organizowanie na terenie szkół i innych placówek oświaty programów z zakresu profilaktyki społecznej w formie:
a)warsztatów zajęciowych,
b)zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych spektakli, widowisk teatralnych, koncertów dla dzieci, młodzieży, a także ich rodziców.
3.Organizowanie imprez i kampanii profilaktycznych, np. „Forum trzeźwości”, festyny.
4.Udział oddelegowanych członków komisji w w/w przedsięwzięciach w celu zdobywania doświadczeń i informacji oraz wdrażanie ich do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5.Udział w ogólnopolskich kampaniach mających na celu przestrzeganie prawa w zakresie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i innych.
6.Organizowanie szkoleń dla personelu i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
7.Organizowanie szkoleń na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych w kontekście problematyki alkoholowej oraz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.
8.Organizowanie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, „Monar-Markot„ imprez (np. MDD, „Mikołaj”) dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, z rodzin patologicznych i zagrożonych , jak i z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
9.Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z grup tzw. wysokiego ryzyka. Wszystkie kolonie i obozy winny zawierać szczegółowy harmonogram pracy profilaktycznej. O naborze dzieci na te kolonie decyduje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i ze szkołami.
10.Promowanie zdrowia i trzeźwości w różnego rodzaju imprezach z udziałem dzieci i młodzieży.


IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.


1.Wspieranie finansowe i organizacyjne stowarzyszeń abstynenckich w realizacji ich zadań statutowych, związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
2.Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi profesjonalne programy z obszaru profilaktyki uzależnień.
3.Współpraca z organizacjami wyznaniowymi realizującymi zadania z zakresu ruchów samopomocowych

V.Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.

1.Organ zezwalający wydaje zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania.
2.Kontrole punktów sprzedaży alkoholu dotyczących przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
3.Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , gdy stwierdzono :
a)nieprzestrzeganie warunków w wydanym zezwoleniu;
b)powtarzające się w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócenie porządku publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu przez dany punkt, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.


ROZDZIAŁ III

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ustala się zasady wynagradzania za pracę dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie:
•200,00 zł brutto za jedno posiedzenie dla Przewodniczącego Komisji
•150,00 zł brutto za jedno posiedzenie dla członka Komisji,
•400,00 zł brutto miesięcznie za pracę pełnomocnika GKRPA, po wcześniejszym podpisaniu umowy zlecenia,
•wyjazd służbowy – szkolenie równoważne w kosztach jednemu posiedzeniu Komisji,
•udział w sesjach Rady Gminy bez wynagrodzenia.

Na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie przeznaczone będą środki finansowe w wysokości: 75.000,00 zł.
Planowane dochody – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – stan na 31.12.2009r. – 79.664,00 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późn. zm. opracowała Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w składzie:
1.Przewodniczący Komisji – Ksawery Dobrowolski
2.Zastępca Przewodniczącego – Izabela Gabryś
3.Pełnomocnik Komisji – Sekretarz – Irena Smoląg
4.Członek Komisji – Teresa Dąbek
5.Członek Komisji – Jolanta Świerczyńska

Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski
 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXXVII/195/09

 

UCHWAŁA NR XXXVII/195/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) i art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art.195 ust.2 i art.198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666, Nr 62, poz. 504) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2010.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł 11.264.140, w tym dochody majątkowe w kwocie zł. 970.700 oraz dochody bieżące w kwocie zł. 10.293.440, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł 12.764.140 w tym wydatki majątkowe w kwocie zł. 3.000.403 oraz wydatki bieżące w kwocie zł.9.763.737 , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie zł 1.500.000.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł 1.500.000.

§ 6.1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie zł 2.400.984 , zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł 900.984 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity dla :

1) zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie zł 1.500.000 ;
2)zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł 900.984;

3)występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty zł 200.000 ;
4) kosztów obsługi długu publicznego do kwoty zł. 80.000 .

§ 8. 1. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku budżetowym w kwocie zł 3.000.403 , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Prognozę długu na 31 grudnia 2010 roku i lata następne przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.1.Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie zł 1.533.962 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie zł 1.533.962 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie zł 11.204, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł 20.000, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb z tytułu dopłaty do wody na cele socjalno-bytowe dla gospodarstw domowych posiadających wodomierze i do ścieków pochodzących z gospodarstw domowych zł 80.000.

§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb
Przychody zł 2.100.000 w tym: dotacja z budżetu gminyzł 80.000, wydatki zł 2.100.000,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się kwotę dotacji dla Samorządowej Instytucji Kultury – Publicznej Biblioteki w Kodrębie w kwocie zł. 70.000 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Ustala się plan wydatków na Fundusz Sołecki na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł 75.000, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

§ 17. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie zł 30.000 oraz rezerwę celową w kwocie zł. 5.000.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty zł 200.000;
2)zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań Gminy do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej ;
3)zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym do kwoty zł. 13.997.180;
4)dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadań inwestycyjnych oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego;
5)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym , do wysokości kwot ujętych w planie budżetu na rok następny;
6)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
7)dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami;
8)do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 19. Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy:

1)informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010r. – wg szczegółowości budżetu zawartej w niniejszej uchwale w terminie do 31 sierpnia 2010r.;
2)informację o wykonaniu w pierwszym półroczu 2010r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie i Samorządowej Instytucji Kultury Publicznej Biblioteki w Kodrębie - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych) w terminie do 31 sierpnia 2010r.;
3)sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2010 – wg szczegółowości budżetu zawartej w niniejszej uchwale w terminie do 20 marca 2011r. i sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie i Samorządowej Instytucji Kultury Publicznej Biblioteki w Kodrębie- w szczegółowości nie mniejszej od planu przyjętego przez Kierownika z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań, (w tym zobowiązań wymagalnych) .

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski

Jednolity identyfikator aktu znajdującego się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym:

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/41/318
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXXVII/194/09

UCHWAŁA NR XXXVII/194/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c , art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187,poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62,poz.504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala , co następuje:

§ 1.1 Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w kwocie zł. 220.000,00 na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy na 2010 rok , związanego z dotacją dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia-Żytno, z terminem spłaty do 31 grudnia 2011 roku.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z zawarciem umowy kredytu.

§ 2.1 Kredyt zostanie spłacony z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
2.Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXXVII/193/09

UCHWAŁA NR XXXVII/193/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c , art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187,poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62,poz.504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala , co następuje:

§ 1.1 Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w kwocie zł. 800.000,00 na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy na 2010 rok, związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Zapolicach dł. 5,2 km, z terminem spłaty do 31 grudnia 2012 roku.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z zawarciem umowy kredytu.

§ 2.1 Kredyt zostanie spłacony z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
2.Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.