artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi wewnętrznej w Kol. Rzejowice.