artykuł nr 1

Przetarg na przebudowę dróg wewnętrznych w Rzejowicach

 

 

341/4/2007

Kodrąb, 2007-10-10

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/4/2007. Nazwa zadania:  Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg wewnętrznych w Rzejowicach

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Kodrąb zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Kodrąb

ul. 22 Lipca 7

97-512 Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net

ugkodrab@op.pl

7.30 - 15.30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:   www.kodrab.akcessnet.net

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 lub za pośrednictwem poczty.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych w Rzejowicach.

Zakres robót tzw. ul. Żabiej obejmuje :

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - 570 m,

- podbudowa z kruszywa łamanego ( warstwa górna) gr. 10 cm - 2.556,34 m2,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm - 2.556,37 m2.

Zakres robót odcinka drogi ( od drogi powiatowej do Borek w kierunku lasu) obejmuje:

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - 150 m,

- podbudowa z kruszywa łamanego (warstwa górna) gr. 10 cm - 587,29 m2,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm - 587,29 m2

Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45233220 -7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:
30.06.2008 r. 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełnią wymogi określone w SIWZ
VIII. Informacja na temat wadium:
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
Waga
Cena
100

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2007-11-06 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego
 Gmina Kodrąb
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr 14
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-11-06, o godz. 10.15
w siedzibie zamawiającego
 Gmina Kodrąb
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr - sala konferencyjna
 
 
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-12-06
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr189467 z dnia 10.10.2007 r. data ogłoszenia w BZP
____________________________________
 mgr Stanisław Jasiński