artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXIX/208/10

UCHWAŁA NR XXXIX/208/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31 marca 2010 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/195/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 oraz art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142)oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) , art. 121 ust. 4 , ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXVII/195/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kodrąb na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1)załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2)§ 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł. 11.284.140, w tym dochody majątkowe w kwocie zł. 970.700 oraz dochody bieżące w kwocie zł. 10.313.440”;
3)załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
4)§ 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł. 12.784.140 w tym wydatki majątkowe w kwocie zł. 3.000.403 oraz wydatki bieżące w kwocie zł. 9.783.737”;
5)uchyla się §11;
6)§ 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12 .Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe na 2010 rok”, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały;
7)uchyla się § 14;
8)w § 18 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „ 7) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesuwaniu między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy”;
9)w §19 w pkt 3 skreśla się zapis: „w terminie do 20 marca 2011 r.”, a zastępuje się: „ w terminie do 31 marca 2011 r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Krężlewski

Jednolity identyfikator aktu znajdującego się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym: dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/301/2511