artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na działkę budowlaną nr 164/4 obręb Kodrąb

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rolnych nr 44, 45/3 obręb Dmenin

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G A C H

Na podstawie art. 28, art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ), Wójt Gminy Kodrąb ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych  
w obrębie Dmenin na terenie gminy Kodrąb.

Sprzedażą objęte są nieruchomości rolne położone w obrębie geodezyjnym Dmenin, oznaczone w ewidencji gruntów numerami  działek:

  44 -  pow. 2,57 ha ,

  45/3  -  pow. 1,61 ha.

Przedmiotowe działki mają urządzoną Księgę Wieczystą nr PT1R/00042790/7 prowadzoną
w Sądzie Rejonowym w Radomsku.

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność
z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomości znajdują się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Z wypisu z rejestru gruntów, wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 21.07.2020 r. wynika, że działka nr 44, położona w obrębie geodezyjnym Dmenin zawiera 2,57 ha powierzchni i określona jest  jako grunty orne  R- IIIa- 0,22 ha, R-IIIb- 0,45 ha, R-IVa – 0,37 ha, R – IVb – 1,02 ha, R- V- 0,42 ha, nieużytki N – 0,09 ha, działka nr 45/3 położona w obrębie geodezyjnym Dmenin zawiera 1,61 ha powierzchni i określona jest  jako grunty orne  R- IIIa - 0,16 ha,  R-IIIb- 0,27 ha, R-IVa- 0,17 ha, R-IVb- 0,70 ha, R-V- 0,21 ha, nieużytki N-0,10 ha.

Wyżej powołane działki są użytkowane rolniczo.

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 25 ) lub dzwoniąc na nr telefonu 44 6819325 wew. 41.

Działka numer 45/3 o pow. 1,61 ha jest obciążona umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 28 lutego 2022 r. , działka numer 44 jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich lecz nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej/ gminnej i może zostać zbyta tylko łącznie z  działką nr 45/3, która posiada dostęp do drogi publicznej.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 6 listopada 2020 r., o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 22 ).

Cena wywoławcza nieruchomości, oznaczonej nr działki 44 o pow. 2,57 ha wynosi  102.800,00 zł, wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

Cena wywoławcza nieruchomości, oznaczonej nr działki 45/3 o pow. 1,61 ha wynosi  64.400,00 zł,  wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy
w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 2018 r poz. 1405 ze zm.) Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości może być wyłącznie rolnik indywidualny. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i  prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu  ustroju rolnego (  Dz. U. z 2018 r. poz. 1405
z póź. zm. ) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy tj:

- oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta ) – jako dowód potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres,

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały – jako dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa,

- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego poświadczone przez wójta ( burmistrza prezydenta miasta ),

- kserokopia dyplomu ( studia także podyplomowe ) lub świadectwo ( ukończenia szkoły zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej ) przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium ,

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

  • aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych
    i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium  należy wnieść  w  pieniądzu  na konto  Urzędu Gminy w  Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy lub w kasie Urzędu Gminy Kodrąb, najpóźniej do dnia 2 listopada 2020 r. ( włącznie ).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w  Kodrębie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Kodrąb, dnia  2 października  2020 r.   

Wójt

mgr inż. Bożena Krawczyk  

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 33 obręb Klizin Pierwszy