artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr 2

                                                                                                           Kodrąb, dn. 07.12.2005 r.

 

Nr 7624/2/05 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Firmy „Polkomtel” S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81 z dnia 16.09.2005 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT-30704 „Granice” na działkach Nr 517 i 518 w miejscowości Rzejowice

 

o k r e ś l a m

 

środowiskowe warunki przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT-30704 „Granice” na działkach Nr 517 i 518 w miejscowości Rzejowice 91, której inwestorem jest Firma „Polkomtel” S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, opisanego w raporcie oddziaływania na środowisko opracowanym przez mgr inż. Jacka Bonenberga, będącym załącznikiem do wniosku Firmy „Polkomtel” S.A. w Warszawie z dnia 16.09.2005 r. z uwzględnieniem:

 

1)      warunki wykorzystania terenu zgodnie z rysunkiem rozkładu pól elektromagnetycznych wartości wyższych niż 0,1 W/m2 w płaszczyźnie poziomej stanowiącym załącznik do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonanego przez mgr inż. Janusza Danielskiego,

 

2)      wymagania ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

a)        liczba anten:

- 3 anteny sektorowe pracujące w paśmie 900 MHz,

- 2 anteny paraboliczne linii radiowych pracujące w paśmie 23 GHz,

- 5 anten parabolicznych linii radiowych pracujących w paśmie 18 gHz,

   b)    maksymalny zasięg obszarów dla których gęstość mocy mikrofalowej jest większa od

           0,1 W/m2 odpowiednio:

           - w pionie – powyżej 43,4 mnpt,

           - w poziomie maksymalnie 38,5 m,

   c)     maksymalna moc wypromieniowana izotopowo ze wszystkich anten 6 467 W,

 

3)   wymagań higienicznych i zdrowotnych:

   a)     w dokumentacji projektowej przedmiotowej stacji bazowej telefonii cyfrowej należy uwzględnić zaproponowane w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozwiązania techniczne i technologiczne (typ anten, pasmo pracy, wysokość zawieszenia anten, kierunki azymutów, w których zamontowane będą anteny),

    b)    każdorazowa zmiana sposobu zabudowy wokół stacji będzie wymagała uwzględnienia istniejących źródeł promieniowania elektromagnetycznego, co może prowadzić do konieczności zmiany parametrów stacji.

 

4) warunków realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zasadami postępowania z odpadami wytworzonymi podczas budowy określonymi w przepisach o odpadach,

 

5) warunków eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z zasadami postępowania z odpadami wytworzonymi w fazie funkcjonowania przedsięwzięcia określonymi w przepisach o odpadach,

 

6)  warunków monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia zgodnie z wymogiem art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) dotyczącym przeprowadzenia pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania stacji.

Inwestor jest zobowiązany do wykonania pomiarów  każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja.

Uzasadnienie

    Wnioskiem z dnia 16.09.2005 r. Firma „Polkomtel” S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81 wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT-30704 „Granice” na działkach Nr 517 i 518 w miejscowości Rzejowice.

Stacja bazowa telefonii komórkowej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), zalicza się do inwestycji mogących znacząco  oddziaływać na środowisko, w stosunku do których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne.

W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz  na stronie internetowej. W okresie 21 dni od momentu ogłoszenia o prowadzeniu postępowania w sprawie, mieszkańcy ani organizacje ekologiczne nie wniosły zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Wniosek o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia został skierowany do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Ww. organy uzgodniły  środowiskowe uwarunkowania z zastrzeżeniami. Zastrzeżenia te zostały zawarte w sentencji niniejszej decyzji.

Eksploatacja stacji pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych zawartych w raporcie, zabezpiecza sąsiednie tereny przed ponadnormatywnym  oddziaływaniem przedsięwzięcia  na środowisko i nie będzie stwarzała uciążliwości dla terenów przyległych.

         Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE:

 

          Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Kodrąb w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Wniesienie odwołania wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w znaczkach w wysokości 5,00 zł plus 0,50 zł za każdy załącznik.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  stała się ostateczna. Termin ten może uleć wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. POLKOMTEL S.A.

    Al. Jerozolimskie 81

    02-001 Warszawa

                                                                                               …………………………………………….

2. Pan Grzegorz Michalak

    „HADAR” Jerzy Dubec

    ul. Obywatelska 84

    93-562 Łódź

3. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Załącznik42 KB
artykuł nr 2

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

                                                                                                           Kodrąb, dn. 06.12.2005 r.

 

 

Nr 7624/1/05 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 r. nr 113, poz. 954) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pani Zofii Kaczmarczyk zam. Radomsko ul. Sanicka 54 z dnia 21.09.2005 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji dystrybucji samochodowych paliw płynnych w Bugaju na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 220/1, 220/2, 220/3, 220/4

 

o k r e ś l a m

 

środowiskowe warunki przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji dystrybucji samochodowych paliw płynnych w Bugaju na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, której inwestorem jest Pani Zofia Kaczmarczyk zam. Radomsko ul. Sanicka 54, opisanego w raporcie oddziaływania na środowisko, opracowanym przez Biuro Inżynierskie Dariusz J. Janosik 97-500 Radomsko, ul. Przedborska 267, będącym załącznikiem do wniosku Pani Zofii Kaczmarczyk zam. Radomsko, ul. Sanicka 54 z dnia 21.09.2005 r. z uwzględnieniem:

 

1) w dokumentacji projektowej przedmiotowej stacji dystrybucji samochodowych paliw płynnych należy uwzględnić wskazane w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, rozwiązania techniczne i technologiczne mające na celu minimalizację wpływu przedsięwzięcia na środowisko,

2) przed pozwoleniem na użytkowanie instalacji inwestor jest zobligowany do:

·         uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi na terenie stacji (informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami) w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

·         zgłoszenia instalacji do przeładunku i magazynowania paliw płynnych w trybie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Uzasadnienie

    Wnioskiem z dnia 21.09.2005 r. Pani Zofia Kaczmarczyk zam. Radomsko, ul. Sanicka 54 wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji dystrybucji samochodowych paliw płynnych w Bugaju na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 220/1, 220/2, 220/3, 220/4.

Stacja paliw zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), zalicza się do inwestycji mogących znacząco  oddziaływać na środowisko, w stosunku do których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W rozpatrywanej sprawie po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury stwierdzono obowiązek  sporządzenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz  na stronie internetowej. W okresie 21 dni od momentu ogłoszenia o prowadzeniu postępowania w sprawie, mieszkańcy ani organizacje ekologiczne nie wniosły zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Wniosek o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia został skierowany do organu ochrony środowiska i powiatowego inspektora sanitarnego. Ww. organy uzgodniły  środowiskowe uwarunkowania z zastrzeżeniami. Zastrzeżenia te zostały zawarte w sentencji niniejszej decyzji.

Eksploatacja stacji pod warunkiem zastosowania rozwiązań technologicznych i lokalizacyjnych zawartych w raporcie zabezpiecza sąsiednie tereny przed ponadnormatywnym  oddziaływaniem przedsięwzięcia  na środowisko i nie będzie stwarzała uciążliwości dla terenów przyległych.

         Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE:

 

          Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Kodrąb w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Wniesienie odwołania wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w znaczkach w wysokości 5,00 zł plus 0,50 zł za każdy załącznik.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  stała się ostateczna. Termin ten może uleć wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Pani Zofia Kaczmarczyk

    ul. Sanicka 54

    97-500 Radomsko                                                                     …………………………………………….

2. Strony wg wykazu

3. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Załącznik38 KB