artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

341/5/2010

Kodrąb, 2010-10-28

 

 

  ZAWIADOMIENIE

 

  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/5/2010. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Piaszczyce - Gomunice

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

DROMOST Spółka Jawna, Lipie 12B 97-500 Radomsko

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez DROMOST Spółka Jawna spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych . Jedynym kryterium wyboru oferty była cena i jest to oferta o najniższej cenie

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-11-09.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   PUH DOMAX Arkadiusz Mika

Adres Wykonawcy:   42-283 Boronów ul. Grabińska 8

Cena oferty brutto: 279 222,34 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 89,12

 

Lp.:   2

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko ul. Reja 8

Cena oferty brutto: 296 269,46 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 83,99

 

Lp.:   3

Nazwa wykonawcy:   DROMOST Spółka Jawna

Adres Wykonawcy:  97-500 Radomsko Lipie 12B

Cena oferty brutto: 248 837,30 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

 

 

 

 

____________________________________

Stanisław Jasiński

 

 

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Piaszczyce-Gosławice


Kodrąb, 2010-10-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/5/2010. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Piaszczyce - Gosławice

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Gmina Kodrąb zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Gmina Kodrąb
Adres zamawiającego 22 lipca 7
Kod Miejscowość 97-512 Kodrąb
Telefon: 44 6819325
Faks: 44 6819325
adres strony internetowej www.bip.kodrab.akcessnet.net
adres poczty elektronicznej ugkodrab@op.pkl
Godziny urzędowania:7.30 - 15.30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.kodrab.akcessnet.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Kodrębie, pok. nr 24 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Piaszczyce - Gosławice na odcinku 1300 m
Zakres robót obejmuje:

"roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1300 m
"ręczne oczyszczanie poboczy - 320 m2
"mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej bitum. - 1885 m2
"skropienie nawierzchni drogowej asfaltem D-200 przed ułożeniem
warstwy wyrównawczej - 1885 m2
"wykonanie warstwy wyrównawczej asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - grubość po zagęszczeniu średnio 3 cm - 1885 m2
"wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 1885 m2
"ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - 4050 m2
"wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym śr. grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm - 4140 m2
"powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej asfaltem D-200 stabilizowanej kruszywem naturalnym frakcji 8-12mm w ilości 10 dm3/m2-warstwa dolna - 4050 m2
"powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej asfaltem D-200 stabilizowanej grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8 dm3/m2 - warstwa górna - 4050 m2


Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45 23 32 20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
2011-06-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2)posiadania wiedzy i doświadczenia,
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej1 roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
uszczegółowienie - opis wymaganego doświadczenia dla wykonawców
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.


VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.Nazwa kryteriumWaga
1cena100


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-10-25 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Kodrąb
22 lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr 14


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-10-25, o godz. 10.10
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Kodrąb
22 lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr - sala konferencyjna

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 324150-2010 Data zamieszczenia 2010-10-08

 

Stanisław Jasiński


 

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

341/4/2010

  Kodrąb, 2010-08-10

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/4/2010. Nazwa zadania: Remont drogi gminnej Wola Malowana Feliksów

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

DROMOST Spółka jawna, Lipie 12B, 97-500 Radomsko

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez DROMOST Spółka Jawna spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych . Jedynym kryterium wyboru oferty była cena i jest to oferta o najniższej cenie

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-08-23.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   DROMOST Spółka Jawna

Adres Wykonawcy:   Lipie 12B 97-500 Radomsko

Cena oferty brutto: 138 830.34 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

 

 

 

____________________________________

Stanisław Jasiński

 

 

 

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Wola Malowana - Feliksów


Kodrąb, 2010-07-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/4/2010. Nazwa zadania: Remont drogi gminnej Wola Malowana - Feliksów

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Gmina Kodrąb zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Gmina Kodrąb
Adres zamawiającego 22 lipca 7
Kod Miejscowość 97-512 Kodrąb
Telefon: 44 6819325
Faks: 44 6819325
adres strony internetowej www.bip.kodrab.akcessnet.net
adres poczty elektronicznej ugkodrab@op.pl
Godziny urzędowania:7.30-15.30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.kodrab.akcessnet.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (miejsce, pok. nr 24 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej Wola Malowana –Feliksów na odcinku 600 m.
Zakres robót obejmuje:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 600 m,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej przed ułożeniem warstwy wyrównawczej – 2.400 m2
- skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 2,5 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej – 2.400 m2
- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych w ilości 75 kg/m2 – 2.400 m2
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm – 2.400 m2.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
2010-10-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2)posiadania wiedzy i doświadczenia,
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie, potwierdzone referencjami
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.


VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.Nazwa kryteriumWaga
1cena100


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-08-10 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Kodrębie
ul. 22 lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr 14


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-08-10, o godz. 10.10
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Kodrębie
ul. 22 lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr 19 - sala konferencyjna


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy
..............................

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
nie dotyczy


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 222742 -2010 . Data zamieszczenia 23.07.2010 r.

 

____________________________________
Stanisław Jasiński

 

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze oferty


341/3/2010
  Kodrąb, 2010-07-05


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/3/2010. Nazwa zadania: Przebudowa ulic Spółdzielczej i J. Klekowskiej oraz części ulicy W.Witosa w Kodrębie

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

DROMOST Spółka Jawna J.Łaska, M.Łaska, M.Łaska-Maćkowiak, 97-500 Radomsko Lipie 12B

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę DROMOST Spółka Jawna spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych . Jedynym kryterium wyboru oferty była cena i jest to oferta o najniższej cenie

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-07-16.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: 97-500 Radomsko ul. Reja 8
Cena oferty brutto: 324.727,06 zł
Liczba pkt w kryterium cena: 80,42

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: DROMOST Spółka Jawna
Adres Wykonawcy: 97-500 Radomsko Lipie 12B
Cena oferty brutto: 261.150,78 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1)wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1)niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2)zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

____________________________________
Stanisław Jasiński