artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty na remont drogi gminnej w Teodorowie Małym

341/3/2009

 

   ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/3/2009. Nazwa zadania:  Remont drogi gminnej w Teodorowie Małym

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. Ul. Południowa 17/19

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o w Piotrkowie Tryb. spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium wyboru ofert była cena i jest to oferta o najniższej cenie.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-06-15.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko ul. M. Reja 8

Cena oferty brutto: 433 187,88 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 76,43

 

Lp.:  2

Nazwa wykonawcy:   FEDRO Sp. z o.o

Adres Wykonawcy:   08-445 Osieck ul. Kolejowa 1

Cena oferty brutto: 389 860,76 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 84,92

 

Lp.:   3

Nazwa wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   97-300 Piotrków Tryb. ul. Południowa 17/19

Cena oferty brutto: 331 082,99 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

Lp.:   4

Nazwa wykonawcy:   DROMOST Spółka Jawna J.Łaska, M.Łaska,M.Łaska-Maćkowiak

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko, Lipie 12B

Cena oferty brutto: 338 292,58 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 97,87

 

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.  

 

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

 

 

____________________________________

Stanisław Jasiński

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty na remont drogi gminnej w Józefowie Południowym

 

341/2/2009

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/2/2009. Nazwa zadania:  Remont drogi gminnej w Józefowie Południowym

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

DROMOST Spółka Jawna J.Łaska, M.Łaska, M.Łaska-Maćkowiak

97-500 Radomsko , Lipie 12B

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta firmy "DROMOST" spełnia wymagania zawarte w SIWZ, nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium wyboru ofert była cena i jest to oferta o najniższej cenie.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-06-15.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko ul. M.Reja 8

Cena oferty brutto: 327 408,11

Liczba pkt. w kryterium cena: 77,468

 

Lp.:   2

Nazwa wykonawcy:   FEDRO Sp. z o.o

Adres Wykonawcy:   08-445 Osieck ul. Kolejowa 1

Cena oferty brutto: 309 745,80

Liczba pkt. w kryterium cena: 81,885

 

Lp.:   3

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   97-300 Piotrków Tryb. Ul. Południowa 17/19

Cena oferty brutto: 266 051,50

Liczba pkt. w kryterium cena: 95,334

 

Lp.:   4

Nazwa wykonawcy:   DROMOST Spółka Jawna J.Łaska, M.Łaska. M.Łaska-Maćkowiak

Adres Wykonawcy:  97-500 Radomsko, Lipie 12B

Cena oferty brutto: 253 638,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

 

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

____________________________________

Stanisław Jasiński

 

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w Teodorowie Małym

 

341/2/2009

Kodrąb, 2009-05-08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/3/2009. Nazwa zadania:  Remont drogi gminnej w Teodorowie Małym

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr  171, poz. 1058) Gmina Kodrąb zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Kodrąb

 ul. 22 lipca 7

97-512 Kodrąb

www.bip.kodrab.akcessnet.net

ugkodrab@op.pl

7.30 - 15.30 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 www.bip.kodrab.akcessnet.net

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego pok. nr 24 lub za pośrednictwem poczty.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej w Teodorowie Małym.

Zakres robót obejmuje:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  - 7.455 m2

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 1.600 m2

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm  - 6.352 m2

- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 mm  - 7.455 m2.

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 45 23 32 20 - 7 roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2009-08-30

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

1.5 Udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, tj. dniem ukazania się ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , co najmniej jednej roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt  1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

Ocena spełniania warunków przez wykonawców dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawców w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-06-01 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego Gmina Kodrąb

 ul. 22 lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój nr 14

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-06-01, o godz. 10.30

 w siedzibie zamawiającego Gmina Kodrąb

 ul. 22 lipca 7

97-512 Kodrąb

sala konferencyjna

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-07-01

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 72735-2009 dnia 2009-05-08

 

 

 

____________________________________

Stanisław Jasiński

 

 

 

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w Józefowie Południowym

 

341/2/2009

Kodrąb, 2009-05-08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/2/2009. Nazwa zadania:  Remont drogi gminnej w Józefowie Południowym

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr  171, poz. 1058) Gmina Kodrąb zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Kodrąb

 ul. 22 lipca 7

97-512 Kodrąb

www.bip.kodrab.akcessnet.net

ugkodrab@op.pl

7.30 - 15.30 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 www.bip.kodrab.akcessnet.net

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego pok. nr 24 lub za pośrednictwem poczty.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej w Józefowie Południowym.

Zakres robót obejmuje:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 5.700 m2

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - 170 m 3

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 5.700 m2

- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 mm  - 5.250 m2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 45 23 32 20 - 7 roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2009-08-30

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

1.5 Udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, tj. dniem ukazania się ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , co najmniej jednej roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt  1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

Ocena spełniania warunków przez wykonawców dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawców w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-06-01 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego Gmina Kodrąb

 ul. 22 lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój nr 14

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-06-01, o godz. 10.15

 w siedzibie zamawiającego Gmina Kodrąb

 ul. 22 lipca 7

97-512 Kodrąb

sala konferencyjna

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-07-01

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 72725-2009 dnia 2009-05-08

 

 

 

____________________________________

Stanisław Jasiński

 

 

artykuł nr 5

Ogłoszenie o wyborze oferty na budowę sieci wodociągowej w Dmeninie

 

341/1/2009

  Kodrąb, 2009-04-28

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ 

O ODRZUCENIU  OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/1/2009. Nazwa zadania:  Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w Dmeninie

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PHU RAD-BUD Włodzimierz Zimoch

97-500 Radomsko ul. Ignacego Krasickiego 107

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę PHU RAD-BUD spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia , nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena i jest to oferta o najniższej cenie

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-05-11.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   ZTHU Stanisław Krupiński

Adres Wykonawcy:   42-263 Wrzosowa ul. Wesoła 13

Cena oferty brutto: 1220 000.00

Liczba pkt. w kryterium cena: 40,76

 

Lp.:   2

Nazwa wykonawcy:   PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko ul. Ignacego Krasickiego 107

Cena oferty brutto: 497 310,16

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

Lp.:   3

Nazwa wykonawcy:   Zakład Wodociągowy Jadwiga Kafar

Adres Wykonawcy:   97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego182 m.60

Cena oferty brutto: 566 554,45

Liczba pkt. w kryterium cena: 87,78

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   PBM "ELWOD"  U. Błońska, E. Błońska

Adres Wykonawcy:   25-900 Kielce Domaszowice 216

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: W kosztorysie ofertowym wykonawcy brak jest pozycji dotyczących :

- zasuw sieciowych wraz z obudową w ilości 18 szt.

- przepinki przyłączy istniejących po przeciwnej stronie nowo budowanej sieci .

Pozycje te zostały ujęte w wyjaśnieniach do SIWZ i stały się jej integralną częścią.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Lp.:   2

Nazwa wykonawcy:   PROBUD Jarosław Dąbrowski

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko ul. Soplicy 19

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: W kosztorysie ofertowym wykonawcy brak jest pozycji dotyczących :

- przepinki przyłączy istniejących po przeciwnej stronie nowo budowanej sieci .

Pozycje te zostały ujęte w wyjaśnieniach do SIWZ i stały się jej integralną częścią.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Lp.:   3

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "BOLTOM" Bolesław Majczyna

Adres Wykonawcy:   97-300 Piotrków Tryb. ul. Wyzwolenia 1a

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: W kosztorysie ofertowym wykonawcy brak jest pozycji dotyczących :

- zasuw sieciowych wraz z obudową w ilości 18 szt.

- przepinki przyłączy istniejących po przeciwnej stronie nowo budowanej sieci .

Pozycje te zostały ujęte w wyjaśnieniach do SIWZ i stały się jej integralną częścią.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia