artykuł nr 21

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.5.2021 Kodrąb, dn. 14.05.2021 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

Wójt Gminy Kodrąb, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3  ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji GPI.6220.4.2021 z dnia 14.05.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Kodrąb) o łącznej mocy do 3 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 830/3 obręb: Kodrąb, gmina: Kodrąb.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia obwieszczenia. Ponadto, z treścią ww. decyzji można zapoznać się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kodrąb, data udostępnienia: 14.05.2021 r.

 

WÓJT

mgr inż. Bożena Krawczyk

 

 

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb oraz przesłanie sołtysowi sołectwa Kodrąb celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub w miejscach zwyczajowo przyjętych w miejscu realizacji inwestycji tj. miejscowość Kodrąb.

artykuł nr 22

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.7.O.2021

Kodrąb, dn. 12.05.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wójt Gminy Kodrąb, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3  ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), podaje do publicznej wiadomości informację  o wydanej decyzji GPI.6220.3.2021 z dnia 11.05.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z utworów kredowych o wydajności całkowitej 36m3/h – tj. studni nr 1 ujęcia w m. Dmenin dz. nr 371, gmina Kodrąb dla potrzeb planowanego ujęcia wodociągowego.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji  i dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni  w Sieradzu w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia obwieszczenia. Ponadto, w dniu 12.05.2021. treść ww. decyzji została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kodrąb.

WÓJT

mgr inż. Bożena Krawczyk

 

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb oraz przesłanie sołtysowi sołectwa Dmenin celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub w miejscach zwyczajowo przyjętych w miejscu realizacji inwestycji tj. miejscowość Dmenin.

artykuł nr 23

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

artykuł nr 24

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.6.2021 Kodrąb, dn. 27.04.2021 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje   do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania znak: GPI.6220.6.2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą-elektroenergetyczną na działce nr ewid. 196/2 obręb Kodrąb, gmina Kodrąb, woj. łódzkie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb w godzinach pracy Urzędu 
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
  4. a/a

 

 

artykuł nr 25

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

GPI.6220.2.2020           Kodrąb, dn. 20.04.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje  do publicznej wiadomości informację o wydaniu zawiadomienia znak: GPI.6220.2.2020  z dnia 20.04.2021 r. informującym o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1000kW na terenie części działek nr ew. 748, 749 oraz 750 obręb Rzejowice, gmina Kodrąb o powierzchni zabudowy oraz całkowitej powierzchni ulegającej przekształceniu około 2,0 ha”.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pok. 25 w godzinach pracy tut. urzędu  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Rzejowice
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
  4. a/a