artykuł nr 11

UCHWAŁA NR XXI/153/12

 

UCHWAŁA NR XXI/153/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31 sierpnia 2012 roku
 
w sprawie udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Radomsku na uchwałę XIII/21/96 Rady Gminy Kodrąb z dnia 5 lipca 1996 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z wodociągów oraz uchwałę Nr XXV/162/2001 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 czerwca 2001 r. o zmianie ww. uchwały
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§1. Udziela się odpowiedzi  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na skargę z dnia 6 sierpnia 2012 roku Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Anny Mosur Nr Pa.61/12 na uchwałę XIII/21/96 Rady Gminy Kodrąb z dnia 5 lipca 1996 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z wodociągów oraz uchwałę Nr XXV/162/2001 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 czerwca 2001 r. o zmianie ww. uchwały, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
  §2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kodrąb.
 
  §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

 

Załączniki:
Załącznik147 KB
artykuł nr 12

UCHWAŁA NR XXI/152/12

UCHWAŁA NR XXI/152/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31 sierpnia 2012 roku
 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/21/96 Rady Gminy Kodrąb z dnia 5 lipca 1996 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z wodociągów zmienionej uchwałą XXV/162/2001 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/21/96 Rady Gminy Kodrąb z dnia 5 lipca 1996 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z wodociągów
 
  Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  §1. Uchyla sięuchwałę Nr XIII/21/96 Rady Gminy Kodrąb z dnia 5 lipca 1996 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z wodociągów zmienioną uchwałą XXV/162/2001 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/21/96 Rady Gminy Kodrąb z dnia 5 lipca 1996 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z wodociągów.
 
  §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 13

UCHWAŁA NR XX/151/12

 

UCHWAŁA NR XX/151/12
 RADY GMINY KODRĄB
 z dnia 27 lipca 2012 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2012 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 § 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 263.552,74 zł  i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę  263.552,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  § 2. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 263.552,74 zł i zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 263.552,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
   § 3. Budżet gminy po zmianie wynosi :  
   
  dochody 13.166.524,97 zł
  w tym:
  dochody bieżące   11.888.694,94 zł
  dochody majątkowe   1.277.830,03 zł
 
  wydatki   14.885.346,44 zł
  w tym:
  wydatki bieżące 11.793.429,44 zł
  wydatki majątkowe 3.091.917,00 zł 
 
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załączniki:
Załącznik Nr 2110 KB
Załącznik Nr 162 KB
artykuł nr 14

UCHWAŁA NR XX/150/12

 

UCHWAŁA NR XX/150/12
    RADY GMINY KODRĄB   z dnia 27 lipca 2012 roku
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2012–2018
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2012–2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
   § 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb  
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Załączniki:
Załącznik Nr 3175 KB
Załącznik Nr 291 KB
Załącznik Nr 1296 KB
artykuł nr 15

UCHWAŁA NR XX/149/12

UCHWAŁA NR XX/149/12
RADY GMINY KODRĄB
 z dnia 27 lipca 2012 roku
 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego
 
 
   Na podstawie art. 10 ust. 2  i art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567), art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Kodrąb pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem  na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych celem poprawy skuteczności prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych dla potrzeb  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.
 
  § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2012 r.  w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy  złotych 00/100 ).  
  § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej  pomiędzy Powiatem Radomszczańskim a Gminą Kodrąb.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.