artykuł nr 1

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2012 - 2015

Informacja dotycząca wyboru ławników
na kadencję 2012 - 2015
 
Z dniem 31 grudnia 2011r. upływa kadencja ławników. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ) nakłada obowiązek przeprowadzenia przez Radę Gminy Kodrąb do końca października br. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Radomsku i do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
Na podstawie art.158 §1, art.159, art.162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru zgłoszenia ( Dz. U. Nr 50, poz. 370 ) informuję , co następuje :
 
Ławnikiem może zostać wybrany ten , kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6)  jest zdolny, ze względu za stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
 Ławnikami nie mogą być :
1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)   duchowni,
7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)   funkcjonariusze Służby Więziennej,
9)   radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników .
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie .
 
Kandydatów na ławników zgłaszają : prezesi sądów , stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Kodrąb .
Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, Nr PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście .
 
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
1)   trzy aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
2)    informację z Krajowego Rejestru Karnego ,
3)    oświadczenie , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ,
4)   zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika o stanie zdrowia wystawione przez lekarza wpisanego do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne na podstawie przepisów art.229 Kodeksu pracy.
 
Koszty opłat za wydanie informacji z KRK oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Z dniem 14 czerwca 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 109 , poz.627) na podstawie , której :
 
Ławnikiem może zostać wybrany ten , kto:
8) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
9) jest nieskazitelnego  charakteru,
10) ukończył 30 lat,
11) jest zatrudniony , prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
12) nie przekroczył 70 lat,
13)  jest zdolny, ze względu za stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
14) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
Ławnikami nie mogą być :
10)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
11)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
12)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
13)   adwokaci i aplikanci adwokaccy,
14)   radcy prawni i aplikanci radcowscy,
15)   duchowni,
16)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
17)   funkcjonariusze Służby Więziennej,
18)   radni gminy, powiatu i województwa .
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie .
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów , stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Kodrąb.
Do karty zgłoszenia złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, Nr PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu  osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście załączonej do karty zgłoszenia kandydata .
 
 
Do karty  zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty :
1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)    oświadczenie kandydata , że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ,
3)   oświadczenie kandydata , że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej , a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia , wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika ,
5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia .
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową , zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa , dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Koszty opłat za wydanie informacji z KRK oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
  Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia - druki będą do  pobrania w Urzędzie Gminy  w Kodrębie ( pokój Nr 22).
 
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika należy składać do Rady Gminy  Kodrąb (pokój Nr 22) w terminie do 30 czerwca 2011 r.
Zgłoszenia kandydatów , które nie spełniają  wymogów ustawowych  lub wpłynęły po dniu 30 czerwca 2011 r. , pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydatów nie podlega przywróceniu.
 
Ławników do Sądu Rejonowego w Radomsku ( w ilości 1 osoba ) i do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.( w ilości 1 osoba ) wybiera Rada Gminy Kodrąb najpóźniej  w październiku  br.
 
 
 
Kodrąb , dnia 7 czerwca 2011 r. Z up. Wójta
   
mgr Lidia Sznelińska
    p.o. Sekretarza Gminy

artykuł nr 2

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Z dniem 31 grudnia 2007r. upływa kadencja ławników.   Ustawa z dnia  27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ) nakłada obowiązek  przeprowadzenia  przez Radę Gminy Kodrąb do końca października br. wyboru   ławników do Sądu Rejonowego w Radomsku i do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

Na podstawie art.158 §1, art.159, art.162 ustawy z dnia  27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru zgłoszenia ( Dz. U. Nr 50, poz. 370 ) informuję , co następuje :

 

Ławnikiem może zostać wybrany ten , kto:

1)         posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)         jest nieskazitelnego  charakteru,

3)         ukończył 30 lat,

4)         jest zatrudniony lub zamieszkuje  w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)         nie przekroczył 70 lat,

6)          jest zdolny, ze względu za stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)         posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

  Ławnikami nie mogą być :

1)        osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)        osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)        funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)        adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)        radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)        duchowni,

7)        żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)        funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)        radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników .

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie .

 

Kandydatów na ławników  zgłaszają :  : prezesi sądów , stowarzyszenia, organizacje  związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje  zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Kodrąb . 

 

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy  zgłaszają  związki zawodowe oraz organizacje  pracodawców.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia - druki karty  są do pobrania w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

 

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, Nr PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście .

 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

1)      trzy  aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych ,

2)       informację z Krajowego Rejestru Karnego ,

3)       oświadczenie , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ,

4)      zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika o stanie zdrowia wystawione przez lekarza wpisanego do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne na podstawie przepisów art.229 Kodeksu pracy.

Koszty  opłat za wydanie informacji z KRK oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

            Zgłoszenia kandydatów , które nie spełniają powyższych wymogów lub wpłynęły po dniu 30 czerwca 2007r. , pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydatów nie podlega przywróceniu.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika należy składać do Urzędu Gminy (pokój Nr 22) w terminie do 30 czerwca 2007r.

 

Ławników  do Sądu  Rejonowego w Radomsku ( w ilości 1 osoba, w tym do sądu pracy  1 osoba )  i do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.( w ilości 1 osoba )  wybiera Rada Gminy Kodrąb  najpóźniej do końca października br.

 

 

 

Kodrąb , dnia 4 czerwca 2007r.                                       

 

       Przewodniczący

                                                                                       Rady Gminy Kodrąb

                                                                                  mgr inż. Marek Krężlewski