główna zawartość
artykuł nr 1

Procedury zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania

artykuł nr 2

Uchwały dotyczące nieruchomości

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXIV/171/12

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXIV/170/12

Załączniki:
Uchwała Nr XXIV/ 170/ 12 84.90 KB
Załącznik nr 1 146.61 KB
Załącznik nr 2 145.98 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr XI/86/11

UCHWAŁA Nr XI/86/11
RADY GMINY KODRĄB  
z dnia 30 listopada 2011r.
 
 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 21, poz. 113; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016; Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1)   powierzchnię gruntów, budowli, budynków lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu/ wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz.1380 ze zm.),
2)   powierzchnię gruntów, budowli i budynków przeznaczonych na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego stopnia gminnego,
3)   powierzchnię gruntów, budowli i budynków służących mieszkańcom gminy do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
4)   powierzchnię gruntów, budowli i budynków służących mieszkańcom gminy do poboru, dostawy i uzdatniania wody,
5) powierzchnię gruntów i budynków wykorzystywanych pod kątem sakralnym, udostępnione do   użytku publicznego nie objęte wyłączeniem w art. 13 ust. 6 ustawy z dn. 17 maja 1989r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania ( tj. Dz. U. z 2005r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.),
6) budynki mieszkalne lub ich części z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art.1 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),
7) powierzchnię gruntów, budowli i budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb
§ 3. Traci moc uchwała Nr LII/243/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr IV/29/11 Rady Gminy Kodrąb w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr LII/243/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 
 
 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.