główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Statut (4)

Budżet (0)

Opinie (15)

Sprawozdania (0)

Rok 2020 (4)

Rok 2019 (4)

Rok 2018 (4)

Rok 2017 (4)

Rok 2016 (4)

Rok 2015 (4)

Rok 2014 (4)

Rok 2013 (4)

Rok 2012 (4)

Rok 2011 (4)

Rok 2010 (4)

Rok 2009 (1)

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu (2)

Informacje z wykonania budżetu (21)

Informacje (14)

Informacja opisowa z wykonania budżetu (16)

Uchwały (0)

Rok 2020 (28)

Rok 2019 (114)

Rok 2018 (78)

Rok 2017 (64)

Rok 2016 (72)

Rok 2015 (85)

Rok 2014 (67)

Rok 2013 (65)

Rok 2012 (0)

IV kwartał (31)

III kwartał (15)

II kwartał (26)

I kwartał (21)

Rok 2011 (0)

IV Kwartał (29)

III Kwartał (9)

II Kwartał (22)

I Kwartał (27)

Rok 2010 (0)

IV Kwartał (27)

III Kwartał (11)

II Kwartał (16)

I Kwartał (15)

Rok 2009 (0)

IV Kwartał (15)

III Kwartał (8)

II Kwartał (18)

I Kwartał (19)

Rok 2008 (0)

IV Kwartał (24)

III Kwartał (7)

II Kwartał (13)

I Kwartał (23)

Rok 2007 (0)

IV Kwartał (16)

III Kwartał (16)

II Kwartał (13)

I Kwartał (11)

Rok 2006 (0)

IV Kwartał (14)

III Kwartał (10)

II Kwartał (18)

I Kwartał (12)

Rok 2005 (0)

IV Kwartał (18)

III Kwartał (11)

II Kwartał (7)

I Kwartał (17)

Rok 2004 (1)

IV Kwartał (12)

III Kwartał (1)

II Kwartał (0)

I Kwartał (13)

Rok 2003 (1)

IV Kwartał (5)

III Kwartał (8)

II Kwartał (16)

I Kwartał (1)

Rok 2002 (0)

IV Kwartał (0)

III Kwartał (0)

II Kwartał (6)

I Kwartał (0)

Rok 2001 (0)

Zarządzenia Wójta (0)

Rok 2020 (34)

Rok 2019 (98)

Rok 2018 (76)

Rok 2017 (62)

Rok 2016 (77)

Rok 2015 (85)

Rok 2014 (81)

Rok 2013 (70)

Rok 2012 (82)

Rok 2011 (97)

Podatki i opłaty lokalne (0)

Podatek od nieruchomości (10)

Podatek od środków transportowych (11)

Podatek rolny (11)

Podatek leśny (3)

Druki deklaracji i informacji podatkowych (3)

Podatek akcyzowy (2)

Decyzje i inne akty administracyjne (0)

Rok 2011 (0)

Rok 2010 (0)

Rok 2006 (0)

Rok 2005 (0)

Rok 2004 (0)

Rok 2003 (0)

Rok 2002 (0)

Obwieszczenia i zawiadomienia (0)

Rok 2011 (0)

Rok 2010 (0)

Rok 2006 (0)

Rok 2005 (1)

Rok 2004 (0)

Rok 2003 (0)

Rok 2002 (0)

Zagospodarowanie przestrzenne (0)

Rok 2020 (9)

Rok 2019 (7)

Rok 2018 (19)

Rok 2017 (14)

Rok 2016 (15)

Rok 2015 (13)

Rok 2014 (9)

Rok 2013 (5)

Rok 2012 (11)

2005 - 2011 (21)

Formularze wniosków (5)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb (1)

DROGI PUBLICZNE (1)

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (0)

Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach (0)

Rok 2020 (8)

Rok 2019 (6)

Rok 2018 (9)

Rok 2017 (12)

Rok 2016 (39)

Rok 2015 (25)

Rok 2014 (7)

Rok 2013 (19)

Rok 2012 (17)

Rok 2011 (6)

Rok 2010 (5)

Rok 2009 (39)

Formularze wniosków (1)

Rok 2012 (0)

Rok 2011 (0)

Rok 2010 (0)

Rok 2009 (22)

Ochrona środowiska (0)

Usuwanie drzew i krzewów (1)

Informacja o jakości wody pitnej (13)

Czystsze powietrze (2)

Gospodarka odpadami (0)

Regulamin utrzymania czystości i porządku (1)

Harmonogram wywozu odpadów (28)

Segregacja odpadów (1)

Ogłoszenia (15)

Formularze wniosków (9)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (6)

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (1)

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę (1)

2016 (1)

2015 (1)

2014 (1)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) (1)

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (1)

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (1)

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych (1)

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych (1)

Jednostki organizacyjne (0)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Ewidencje i rejestry (1)

Procedury (1)

Ogłoszenia o naborze (1)

RODO (1)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie (0)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie (1)

RODO (0)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach (1)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie (1)

Zakład Gospodarki Komunalnej (1)

Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie (0)

Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie (1)

RODO (1)

Gminny Ośrodek Kultury (0)

Gminny Ośrodek Kultury (4)

Jednostki pomocnicze (0)

Sołectwa (2)

Statut Sołectw (1)

Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego (0)

Opinie i budżet (4)

Zarządzanie kryzysowe (0)

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (1)

Zgromadzenia (1)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (0)

Skład Komisji (1)

Programy (4)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi (0)

Program współpracy (9)

Sprawozdania (1)

Pożytek publiczny (9)

Łowiectwo (3)

Konsultacje społeczne (16)

Oświadczenia majątkowe (0)

Wójt (9)

Sekretarz (7)

Skarbnik (7)

Kierownik Biblioteki (7)

Kierownik SPZOZ (7)

Kierownik GOPS (7)

Kierownik ZGK (7)

Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta (7)

Dyrektor PSP w Kodrębie (8)

Dyrektor PSP w Rzejowicach (8)

Dyrektor GOK w Kodrębie (1)

Informacje (2)

Kontakt (1)

Aktualności (2)

Dokumenty do pobrania (1)

Linki (1)

Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r. (19)

Wybory parlamentarne (0)

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. (20)

Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. (14)

Wybory parlamentarne 2015 (9)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (11)

Wybory parlamentarne 2011 (11)

Wybory parlamentarne 2007 (0)

Informacje (1)

Zarządzenia (1)

Wybory Prezydenckie (0)

Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r. (15)

Wybory Prezydenckie 2015 (11)

Wybory Prezydenckie 2010 (0)

Informacje (1)

Wybory samorządowe (0)

Wybory Samorządowe 2018 (36)

Wybory Samorządowe 2014 (22)

Wybory Samorządowe 2010 (0)

Informacje (9)

Wybory samorządowe 2006 (1)

Komunikaty PKW (0)

Komunikaty Komisarza Wyborczego (2)

Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb (2)

Pozostałe informacje (2)

Komunikaty/Uchwały GKW (7)

Wyniki z wyborów (2)

Wybory do Izb Rolniczych (0)

Wybory do Izb Rolniczych 2019 (3)

Wybory do Izb Rolniczych 2015 (8)

Wybory Ławników (0)

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 (1)

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 (1)

Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 (1)

Referenda (0)

Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. (11)

Powszechny Spis Rolny 2020 (3)

Spisy Powszechne (0)

Powszechny Spis Rolny 2010 (0)

Informacje (1)

Narodowy Spis Powszechny 2011 (1)

Strategie, plany i programy (0)

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032 (1)

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 (3)

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 (1)

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb (3)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB (1)

Rejestry i ewidencje (0)

Rejestry publiczne (1)

Rejestr instytucji kultury (2)

Rejestr Umów Cywilnoprawnych

Kontrole w Urzędzie (0)

2013 r. (1)

Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi (1)

Nieodpłatna pomoc prawna (9)

Redakcja Biuletynu (1)