główna zawartość
artykuł nr 1

I N F O R M A C J A - U S U W A N I E A Z B E S T U

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2019 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 15 lutego  2019 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Załączniki:
wniosek edytowalny 16.00 KB
wniosek - pdf 130.64 KB
artykuł nr 2

Życzenia

obrazek
artykuł nr 3

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - GMINA KODRĄB - I - VI 2019 r.

obrazek
artykuł nr 4

Konsultacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kodrąb na 2019 rok

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kodrąb na 2019 rok.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 25 grudnia 2018 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 3.

 

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. Nr 24 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Wszelkie uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 20 listopada 2017 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. Nr 24.

 
 

 

 

artykuł nr 5

Konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 25 grudnia 2018 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 3.

Załączniki:
Uchwała - projekt 274.51 KB
Formularz uwag 187.45 KB
Formularz uwag - wersja edytowalna 41.00 KB
Projekt Programu 169.06 KB