artykuł nr 1

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KODRĄB

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KODRĄB Urząd Gminy w Kodrębie zgodnie z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomsku, który informuje o trudnej sytuacji epizootycznej na terenie kraju oraz o wystąpieniu kolejnych ognisk na terenie województwa łódzkiego wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI), zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Kodrąb o zgłaszanie skupisk padłych ptaków dzikich oraz zabezpieczeniu miejsc ich znalezienia. Powyższe przypadki proszę zgłaszać do Urzędu Gminy w Kodrębie, pok. nr 20 bądź telefonicznie pod nr 44/6819325 wew. 36.
artykuł nr 2

Dzień Babci i Dziadka

Samych szczęśliwych dni życzymy naszym Babciom i Dziadkom :)

obrazek
artykuł nr 3

Informacja

Urząd Gminy w Kodrębie przypomina, iż od 1 lutego 2023 r. (w pokoju nr 1) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Limit paliwa na 2023r wynosi 110 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz 40 litrów na 1 szt. bydła. Dopłata do 1 litra będzie wynosić 1,20 zł.
artykuł nr 4

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

obrazek

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze)  i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy.

Termin realizacji badania:

Dwa razy w roku.

Badanie realizowane w okresie 13-31.01.2023 r. dotyczyć będzie II półrocza roku poprzedniego.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji:

W terminie 13-16.01.2023 r. poprzez samodzielne wypełnienie formularza przez Internet dostępnego na stronie rolnictwo.stat.gov.pl ,

W terminie 17-31.01.2023 r. podczas rozmowy z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji:

W terminie 13-25.01.2023 r. poprzez samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy dostępny na stronie: raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa ,

W terminie 26-31.01.2023 r. podczas rozmowy z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego.

Dostępne informacje na temat spisu dostępne san a stronie internetowej : https://spis.gov.pl/

artykuł nr 5

Informacja dla rolników z terenu Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb informuje, iż Gmina Kodrąb planuje przystąpić do programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Zainteresowani rolnicy z terenu Gminy Kodrąb proszeni są o składanie wniosków w terminie od dnia 16.01.2023 r. do 31.01.2023 r. w Urzędzie Gminy w Kodrębie, pok. nr 20 ( II piętro), w godzinach pracy tut. Urzędu.

Przedmiotowy formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Kodrębie oraz ze strony www.bip.gminakodrab.pl zakładka Aktualności

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne:

1)  NIP lub PESEL

2)  adres siedziby gospodarstwa rolnego

3) dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy de minimis w latach

  2021,2022,2023

4)  nr gospodarstwa rolnego

5)  waga poszczególnych rodzajów odpadów wyrażona w kilogramach (kg)

Wnioski będą realizowane pod warunkiem uzyskania przez Gminę Kodrąb dofinansowania zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji. Wyniesie 100% poniesionych kosztów pod warunkiem, że kwota odbioru i zagospodarowania odpadów za 1 tonę folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag nie przekroczy 500 zł. W przypadku, gdy kwota będzie wyższa różnicę ponosi rolnik.

Odpady będą odbierane z jednego miejsca wyznaczonego przez gminę Kodrąb.

Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek i węzy gumowych.