artykuł nr 1

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

obrazek

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

 

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. 

 

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

/-/ Janusz Dygaszewicz

 

 

Pani Bożena Krawczyk - Gminny Komisarz Spisowy w Kodrębie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu nadzień 31marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r. do godz. 15.00.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

-mieć ukończone 18 lat,

-cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

-posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

-nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Inne w podzakładce spis powszechny 2021 i pod linkiem:

https://www.bip.gminakodrab.pl/index.php?idg=4&id=842&x=163

artykuł nr 2

Informacja

obrazek

Informacje Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku o Kampanii #Szczepimysię zrealizowanej na potrzeby Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Załączniki:
ulotka_sanepid_2.jpg315 KB
ulotka_sanepid_1.jpg289 KB
artykuł nr 3

Informacja dotycząca podatku akcyzowego

obrazek
artykuł nr 4

INFORMACAJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ NA TERENIE GMINY KODRĄB

obrazek
artykuł nr 5

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 2021 r.

I N F O R M A C J A

U S U W A N I E A Z B E S T U

 

 Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2021 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 2 lutego 2021 r.

  Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

  Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb:  https://www.bip.gminakodrab.pl/index.php?idg=3&id=617&x=88&y=6
w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy.