artykuł nr 1

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Kodrąb

 
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2
 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) upływa z dniem  26 października 2011 r.
 
 
 
Lp.
Położenie
Nieruchomo-ści
Nr działki
Pow.
działki
w ha
Nr
Księgi
Wieczystej
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Termin
zagospoda-
rowania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
 
1.
 
 
 
 
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8. 
 
 
Kodrąb
 
 
 
 
 
  Kodrąb
  Kodrąb
  Kodrąb
  Kodrąb
  Kodrąb
  Kodrąb
  Kodrąb
 
 
164 /10,
 
 
 
 
 
 164 /9,
 164/8,
 164/7,
 164/5,
 164/4,
 164/3 1064/1 i
1064/11
 
 
 
 0,0816
 
 
 
 
 
 0,0895
 0,1068
 0,1520
 0,1175
 0,1120
 0,1149
 0,0712
 
 
PT1R/00079224/7,
 
 
 
 
 
PT1R/00079224/7,
 PT1R/00079224/7,
 PT1R/00079224/7,
 PT1R/00079224/7,
 PT1R/00079224/7,
 PT1R/00079224/7,
 PT1R/00056934/0,
 PT1R/00079224/7  
 
 
Nieruchomość niezabudowana, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego.
- „ -
- „ -
- „ -
   - „ -
   - „ -
- „ -
   - „ -
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego gminy działka znajduje się w terenach budownictwa jednorodzinnego
  - „ -  
 - „ -
  - „ -
  - „ -
  - „ -
  - „ -
  - „ -
 
 
-
 
 
 
 
 
   -
-
   -
-
-
-
   -
 
 
30.600,00 +23% VAT
 
 
 
 
 
33.500,00 +23% VAT
39.800,00 +23% VAT
56.300,00 +23% VAT  
43.700,00 +23% VAT
41.700,00+23%VAT   42.800,00+23%VAT 26.800,00 +23%VAT
 
 
Kodrąb, dnia 12 września  2011 r.  
Z up. Wójta
mgr Lidia Sznelińska
Sekretarz Gminy