artykuł nr 1

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Lipowczyce

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) upływa z dniem 3 października 2011 r.
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodarowania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
 
1.
 
 
 
Lipowczyce
 
 
 
 
 735
 
 
 
 
 
2,43
 
 
 
 
 
 
 PT1R/00032702/1
 
 
 
 
 
Nieruchomość leśna, w ewidencji gruntów oznaczona jako lasy
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego gminy
działka znajduje się w terenach leśnych
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39.900,00
 
 
 
 
Kodrąb, dnia 19 sierpnia 2011 r.
 
Wójt Gminy Kodrąb

 
mgr inż. Bożena Krawczyk