artykuł nr 1

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Kuźnica

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm. ) upływa z dniem 26 kwietnia 2011r.  
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodaro-
wania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
 
1.
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
Kuźnica
 
 
 
 
 
Kuźnica
 
 
 
 
427/3
 
 
 
 
 
427/4
 
 
 
 
2,57
 
 
 
 
 
1,59
 
 
 
 
 
 
26849
 
 
 
 
 
26849
 
 
 
nieruchomość rolna
częściowo zadrzewiona na pow. ok. 0,42ha (odłóg)
 
 
nieruchomość rolna
częściowo zadrzewiona na pow. ok. 0,10ha (odłóg)
 
 
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm.działka znajduje się w terenach łąk i pastwisk
 
-„-
 
 
-
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
15.000,00
 
 
 
 
 
 
9.000,00
 
Działka numer 427/4 o pow.1,59 ha jest obciążona umową dzierżawy zawartą na czas określony  do dnia 28 lutego  2012 r.
 
Kodrąb, dnia 11 marca 2011r.  

 
 
Wójt

mgr inż. Bożena Krawczyk