artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w obrębie geodezyjnym Wólka Pytowska

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm. ) upływa z dniem 31 grudnia 2010r.  
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodaro-
wania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
 
1.
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
Wólka Pytowska
 
 
 
 
 
Wólka Pytowska
 
 
 
Wólka Pytowska
 
 
508
 
 
 
 
 
239
 
 
 
252
 
 
0,28
 
 
 
 
 
0,30
 
 
 
0,39
 
 
 
32879
 
 
 
 
 
32879
 
 
 
32879
 
 
nieruchomość rolna
częściowo porośnięta samosiejką
 
 
 
nieruchomość rolna
 
 
 
-„-
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm.działka znajduje się w terenach łąk i pastwisk
 
-„- działka znajduje się
w ter. rol. przestrzeni produkcyjnej , na których dopuszcza się zalesienia
-„-
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.800,00
 
 
 
 
 
 
4.000,00
 
 
5.100,00
 
Działki numer 239 i 252 są obciążone umową dzierżawy zawartą na czas określony  do dnia 01 września 2012r.
 
Kodrąb, dnia 24  listopada 2010r.
 
  Wójt Gminy Kodrąb
  mgr Stanisław Jasiński