artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

 
O G Ł O S Z E N I E
 
   
 Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 31 maja 2010r. do 22 czerwca 2010r.  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
 
 
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
obręb
geodezyjny
 Nr
 działki
Pow.
ogólna nier.
w ha
 Nr
 Księgi
 Wieczystej 
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierun.
zagospodar.przestrz . Gm.
 
Termin
zagospo-
darowania
nieruchomo
ści
Cena sprzedaży
nieruchomości
na rzecz
użytkownika
wieczystego
w zł
1
2
3
3
5
6
7
8
9
 
1.
 
 
 
 
Zakrzew Wielki
 
 
 
 
 
 
161/4,
 
161/3, 160/7
 
161/7,
 
 
1,5582
 
 
 
 
 
 
 
 
40661
 
75494
 
75905
 
 
 
 
 
 
Nieruchomość gruntowa.
Na nieruchomości znajdują się budynki  stanowiące własność użytkownika wieczystego
 
tereny rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej
 
 
-
 
 
 
49.000,00 +
 
22% VAT
 
 
 
 
Kodrąb , dnia 31 maja 2010r.   Wójt Gminy Kodrąb
 
mgr Stanisław Jasiński