artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na dz.leśną w Lipowczycach Nr 660

 

O G Ł O S Z E N I E  O P R Z E T A R G U

 

 

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108z późn.zm.),  Wójt Gminy Kodrąb  ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  w obrębie geodezyjnym  Lipowczyce  na terenie gminy Kodrąb.

 

 Sprzedażą objęta jest nieruchomość  leśna położona w obrębie geodezyjnym  Lipowczyce, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 660 o pow. 1,27 ha , w tym  lasy Ls-V-0,99 ha , Ls-VI-0,28ha.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu  26 października  2010r. o godz.900  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym.

 

Przedmiotowa nieruchomość ma  urządzoną  Księgę Wieczystą Nr PT1R/00032702/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

 

 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach  leśnych.

 

Z informacji z rejestru gruntów , wydanej  przez Starostwo Powiatowe w Radomsku w dniu 28.07.2010r. wynika , że  działka Nr 660  , położona w Lipowczycach  zawiera  1,27ha  powierzchni i określona jest  jako lasy Ls-V-0,99ha, Ls-VI-0,28ha .

 

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższe nieruchomości są  wolę od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

 Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie  się  25 stycznia 2011r. , o godz. 900  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

 

Cena wywoławcza nieruchomości , oznaczonej Nr działki 660  wynosi 15.000,00 zł , wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

 

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

 

-   dowodu wpłaty wadium ,

-   dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-   aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

 

 

Wadium należy wnieść w  pieniądzu  na konto  Urzędu Gminy w  Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy  najpóźniej  do dnia  20stycznia 2011r.(włącznie).

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w  Kodrębie .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

 

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

 

 Kodrąb, dnia 23 grudnia  2010r.   

 Wójt

mgr inż. Bożena Krawczyk