artykuł nr 1

Ogłoszenie II przetargu - sprzedaż prawa użyt. wiecz. gr. po byłej kopalni KOSMIN w Kodrębie

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ) oraz § 6 i §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108) Wójt Gminy Kodrąb ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa , położonych w obrębie geodezyjnym Kodrąb oraz własność budynków i urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego gruntu na okres do dnia 5grudnia 2089r., stanowiącego własność Skarbu Państwa , położonego w obrębie geodezyjnym Kodrąb, oznaczonego w ewidencji gruntów numerami działek : 688, 689, 692/1, 692/2, 694/1, 694/2, 740/1, 740/2, 686 o pow. ogólnej 18,32 ha oraz własność budynków i urządzeń znajdujących się na tych gruntach.


Opłata - roczna za użytkowanie wieczyste w/w gruntu wynosi aktualnie 3 % wartości tego gruntu i jest wnoszona na rachunek Starostwa Powiatowego w Radomsku w terminie do 31 marca każdego roku.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 14 maja 2010r. o godz.1100 w Urzędzie Gminy w Kodrębie i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzone KW PT1R/00041076/9 , PT1R/00013548/4, PT1R/00043551/7 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach złóż wapieni o zasobach udokumentowanych , część kompleksu znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22 , tel./44/ 681-93-25 ).

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 września 2010r. , o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kodrębie , ul. 22 Lipca 7 ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 560.000,00 zł ( netto) , wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w oznaczonym terminie oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
-dowodu wpłaty wadium ,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Wadium można wnieść : w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 15 8980 0009 2002 0012 8720 0001 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego . Wadium w wyżej podanej wysokości należy wnieść najpóźniej do dnia 16 września 2010r.(włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :
-oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta, dowodu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych ,
- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,
-dokument określający zameldowanie na pobyt stały,
albo
-oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych w art.3 ust.7 , art.5 i art.6 w/w ustawy , z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .


Kodrąb, 13.07.2010r.

Wójt Gminy Kodrąb
mgr Stanisław Jasiński