artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedaży poł. w Kodrębie

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze  przetargu .
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z dniem 09 grudnia 2009r.  
 
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodaro-
wania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kodrąb
 
 
 
 
 
 310/6
 
 
 
 
 
 
0,4583
 
 
 
 
 
 
 
 
 PT1R/
 
00047287/3
 
 
 
 
 
 
 
 
nieruchomość
zabudowana budynkiem strażnicy OSP w trakcie budowy
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
działka znajduje się w terenach  usług
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 379.000,00 +
 
 
22% VAT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kodrąb, dnia 27.10. 2009 r.                                                                             Wójt Gminy Kodrąb
                                                                                                                                          mgr Stanisław Jasiński