artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł.w Lipowczycach

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego .

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionej  nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z dniem  13 listopada 2009r.

   

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

obręb geodezyjny

Nr działki

Pow.działki

w ha

 Nr

 Księgi

Wieczystej 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej za-

gospodarowania 

Termin

zagospodarowania

nieruchomości

Cena

nieruchomości

w  zł

 

1

 

 

 

 

Lipowczyce

 

404

 

0,18

 

42792

 

Nieruchomość

niezabudowana

 

Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego  gminy przedmiotowa działka znajduje się  w terenie budownictwa zagrodowego i jednorodzinnego

 

 

-

 

 

 

17.500,00

 

+ 22 % podatku VAT

 

 

 

 

 

Kodrąb, dnia  01 października 2009 r.