artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w Kodrębie

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu .

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z  dniem 03 października 2008r.

   

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Pow.

działki

w ha

 Nr

 Księgi

Wieczystej 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej za-

gospodarowania 

Termin

zagospodaro-

wania

nieruchomości

Cena

nieruchomości

w 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Kodrąb

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodrąb

 

  1078

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

 

0,0586

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0733

 

28561

 

 

 

 

 

 

 

 

28561

 

teren niezabudowany

 

 

 

 

 

 

 

 

-„-

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.

działka znajduje się  w terenach  budownictwa jednorodzinnego

-„-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

6.800,00+

22% VAT

 

 

 

 

 

 

8.300,00 +

22% VAT

 

Kodrąb, dnia  21  sierpnia  2008 r.  

Wójt Gminy Kodrąb

  mgr Stanisław Jasiński