artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Ludowej i Leśnej w Kodrębie"

 

 
Kodrąb, 21.09.2011 r.
Numer sprawy: UG.271.6.2011
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  numer sprawy: UG.271.6.2011, nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Ludowej i Leśnej w Kodrębie”.
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
 
Nazwa Firmy: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich
  Kaźmierczak
Adres:     ul. Główna 92, Kosów, 97-310 Moszczenica
Cena brutto oferty: 192 999,00
Ilość punktów:   100,00
 
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:
 
- oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ, wyjaśnieniach związanych z treścią SIWZ i jest zgodna z dokumentacją projektową,
-  oferta cenowa 100%.
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 27.09.2011 r.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono 7 ofert, z czego 1 odrzucono.
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 

1. Nazwa Firmy: ZTHU Stanisław Krupiński
Adres: ul. Wesoła 13, 42-263 Wrzosowa
Cena brutto oferty: 297 251,18
Ilość punktów: ----

2.Nazwa Firmy:   PROBUD Jarosław Dąbrowski
Adres: ul. Soplicy 19, 97-500 Radomsko
Cena brutto oferty: 309 645,27
Ilość punktów: 62,33

3. Nazwa Firmy: P.H.U. „HYDROMEL” Spółka z o.o.
Adres: ul. Zakładników 17/19, 98-200 Sieradz
Cena brutto oferty: 261 385,43
Ilość punktów: 73,84

4. Nazwa Firmy:   Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ELWOD”
  U. Błońska, E. Błońska
Adres:   Domaszowice 216, 25-900 Kielce
Cena brutto oferty:    207 434,63
Ilość punktów: 93,04

5. Nazwa Firmy:   „DROG-INŻ.” Bińczyk, Buchalski, Słomecki Sp. Jawna
Adres:     ul. Dmochowskiego 96, 97-300 Piotrków Trybunalski
Cena brutto oferty: 329 125,54
Ilość punktów: 58,64

6. Nazwa Firmy:   Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich
Kaźmierczak

Adres:     ul. Główna 92, Kosów, 97-310 Moszczenica
Cena brutto oferty: 192 999,00
Ilość punktów: 100,00

7. Nazwa Firmy:   PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz
Adres: ul. Krasickiego 107, 97-500 Radomsko
Cena brutto oferty:   277 882,97
Ilość punktów: 69,45

 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że oferta ZTHU Stanisław Krupiński, ul. Wesoła 13,
42-263 Wrzosowa, zostaje odrzucona
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 - treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniom związanym z treścią SIWZ.
 
Oferta złożona 9.09.2011 r., przez ZTHU Stanisław Krupiński, ul. Wesoła 13,
42-263 Wrzosowa, nie posiada  szczegółowego kosztorysu ofertowego.
Przedstawiony kosztorys ofertowy sporządzony jest na podstawie książki przedmiarów, jest to niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami związanymi z SIWZ z dnia 26.08.2011 r.
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.).
 
Informację o rozstrzygnięciu przetargu umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.kodrab.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 
 
 
Wójt Gminy Kodrąb
 
Bożena Krawczyk