artykuł nr 1

Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ - "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Ludowej i Leśnej w Kodrębie"

Kodrąb, dnia 07.09.2011 r.
 
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
 
W odpowiedzi na skierowane do Gminy Kodrąb zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Ludowej i Leśnej
w Kodrębie”, znak sprawy: UG.271.6.2011
 
informujemy :
 
1.   W materiałach podanych do przetargu (opis techniczny, profile, kosztorys) istnieją rozbieżności, co do materiału, z jakiego mają być zamontowane studnie kanalizacyjne sieciowe i przyłączeniowe. Z jakiego materiału należy przewidzieć w/w studnie na sieci, a z jakiego na przyłączach?
 
Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, który w ostatnim roku podniósł się jeszcze o 1,0m , postanowiono zmodyfikować w kosztorysie oraz specyfikacji materiał zastosowany na studnie kanalizacyjne. Zmieniono z PE na żelbet B45 wodoszczelność W8, mrozoodporność F150 o średnicy Dn1000mm łączonych na uszczelki z kinetą poliuretanową. Zapis ten dotyczy  sieci oraz przykanalików.
 
2.   W materiałach podanych do przetargu (profile, kosztorys) istnieją rozbieżności, co do długości sieci i przyłączy do wykonania. Jaką należy przewidzieć długość sieci do wykonania?
 
Projekt opracowany został na cały zakres włacznie z przykanalikami do budynków lecz z przyczyn finansowania z środków zewnętrznych dokonano zmian kosztorysowych. Zmiana dotyczy ilości oraz długości przykanalików i wynosi: szt.2, Lc=33,1mb. Całkowita długość sieci Φ 200 mm L=497,6mb. W przedmiarach podana jest długość rzeczywista rurociągów bez uwzględnienia średnicy studni.