artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty na budowę sieci wodociągowej w Dmeninie

 

341/1/2009

  Kodrąb, 2009-04-28

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ 

O ODRZUCENIU  OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/1/2009. Nazwa zadania:  Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w Dmeninie

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PHU RAD-BUD Włodzimierz Zimoch

97-500 Radomsko ul. Ignacego Krasickiego 107

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę PHU RAD-BUD spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia , nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena i jest to oferta o najniższej cenie

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-05-11.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   ZTHU Stanisław Krupiński

Adres Wykonawcy:   42-263 Wrzosowa ul. Wesoła 13

Cena oferty brutto: 1220 000.00

Liczba pkt. w kryterium cena: 40,76

 

Lp.:   2

Nazwa wykonawcy:   PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko ul. Ignacego Krasickiego 107

Cena oferty brutto: 497 310,16

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

Lp.:   3

Nazwa wykonawcy:   Zakład Wodociągowy Jadwiga Kafar

Adres Wykonawcy:   97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego182 m.60

Cena oferty brutto: 566 554,45

Liczba pkt. w kryterium cena: 87,78

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   PBM "ELWOD"  U. Błońska, E. Błońska

Adres Wykonawcy:   25-900 Kielce Domaszowice 216

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: W kosztorysie ofertowym wykonawcy brak jest pozycji dotyczących :

- zasuw sieciowych wraz z obudową w ilości 18 szt.

- przepinki przyłączy istniejących po przeciwnej stronie nowo budowanej sieci .

Pozycje te zostały ujęte w wyjaśnieniach do SIWZ i stały się jej integralną częścią.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Lp.:   2

Nazwa wykonawcy:   PROBUD Jarosław Dąbrowski

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko ul. Soplicy 19

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: W kosztorysie ofertowym wykonawcy brak jest pozycji dotyczących :

- przepinki przyłączy istniejących po przeciwnej stronie nowo budowanej sieci .

Pozycje te zostały ujęte w wyjaśnieniach do SIWZ i stały się jej integralną częścią.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Lp.:   3

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "BOLTOM" Bolesław Majczyna

Adres Wykonawcy:   97-300 Piotrków Tryb. ul. Wyzwolenia 1a

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: W kosztorysie ofertowym wykonawcy brak jest pozycji dotyczących :

- zasuw sieciowych wraz z obudową w ilości 18 szt.

- przepinki przyłączy istniejących po przeciwnej stronie nowo budowanej sieci .

Pozycje te zostały ujęte w wyjaśnieniach do SIWZ i stały się jej integralną częścią.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia