artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

341/3/2008

Kodrąb, 2008-10-14

 

 

 

 

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/3/2008. Nazwa zadania:  Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Pytowska

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELWOD" U. Błońska, E. Błońska

Domaszowice 216, 25-900 Kielce

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta firmy P.B.M. "ELWOD" spełnia wymagania zawarte w SIWZ, nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena i jest to oferta o najkorzystniejszej cenie

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-10-28.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "JONTEX" Piotr Jończyk

Adres Wykonawcy:   Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów

Cena oferty brutto: 539 404,42 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 88,93

 

Lp.:   2

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Inżnieryjno-Budowlane "ZETPRI-EKO" Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   97-300 Piotrków Tryb. ul. Wojska Polskiego 122

Cena oferty brutto: 559 857,06 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 85,68

 

Lp.:   3

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELWOD" U. Błońska, E. Błońska

Adres Wykonawcy:   Domaszowice 216, 25-900 Kielce

Cena oferty brutto: 479 699,55 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

 

Lp.:   4

Nazwa wykonawcy:   "PROBUD" Jarosław Dąbrowski

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko ul. Soplicy 19

Cena oferty brutto: 683 493,80 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 70,18

 

 

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.  

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

 

 

____________________________________

Stanisław Jasiński