artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

341/1/2008

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/1/2008. Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej Zalesie Gosławickie - Widawka i Kuźnica

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. 97-500 Radomsko ul. M. Reja 8

Uzasadnienie wyboru: Oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych  Sp. z o.o. z Radomska spełnia wymagania zawarte w SIWZ, nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena i jest to oferta o najniższej cenie

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-06-10.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko ul. Reja 8

Cena oferty brutto:    426 342,14 zł

Liczba pkt w kryterium cena: 100

Lp.:   2

Nazwa wykonawcy:   STRABAG Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   03-472 Warszawa ul. Brechta 7

Cena oferty brutto: 588 895,29zł

Liczba pkt w kryterium cena: 72

Lp.:   3

Nazwa wykonawcy:   DROMOST Sp. j. J.Łaska, M.Łaska, M.łaska-Maćkowiak

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko Lipie 12 b

Cena oferty brutto:    479 085,94 zł

Liczba pkt w kryterium cena: 89

Lp.:   4

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Kłobucku Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   42-100 Kłobuck ul. Wojska Polskiego 8

Cena oferty brutto: 579 251,64 zł

Liczba pkt w kryterium cena: 74

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

__________________________________

mgr Stanisław Jasiński