artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

341/4/2007

Kodrąb, 2007-11-07

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

     O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/4/2007. Nazwa zadania:  Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg wewnętrznych w Rzejowicach

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

"DROMOST" Spółka Jawna J.Łaska, M.Łaska, M.Łaska-Maćkowiak, Lipie 12 B, 97-500 Radomsko

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta firmy "DROMOST" Spółka Jawna spełnia wymagania zawarte w SIWZ, nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena i jest to oferta o najniższej cenie.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-11-16.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   Polski Asfalt Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   50-125 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 7

Liczba pkt w kryterium cena: 20,35

Liczba pkt w kryterium (nazwa):

Łączna punktacja oferty:   20,35

 

Lp.:   2

Nazwa wykonawcy:   DROMOST Spółka Jawna J.Łaska,M.Łaska,M.Łaska-Maćkowiak

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko, Lipie 12 B

Liczba pkt w kryterium cena: 100

Liczba pkt w kryterium (nazwa):

Łączna punktacja oferty:   100

 

 

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

   3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

 

 

__________________________________

 mgr Stanisław Jasiński