artykuł nr 1

Ogłoszenie przetargu na działkę leśną.157

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z póź.zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207,poz.2108) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie  Rzejowice na terenie gminy Kodrąb.

 

 Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Rzejowice oznaczona w ewidencji gruntów Nr  działki 157 , o pow. 0,28 ha  : w tym   lasy i grunty leśne - 0,28 ha.

 

 Przedmiotowa nieruchomość nie  ma urządzonej  Księgi Wieczystej .

 

 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r. 

Z wypisu i wyrysu  , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 12.10.2005r. wynika ,że  działka Nr  157 , położona w Lipowczycach zawiera 0,28 ha powierzchni ,są to lasy i grunty leśne  o pow. 0,28  ha .

 

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 stycznia   2006r. , o godz. 1010  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

 

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 1.580,00 zł , o wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym ,  że   minimalne postąpienie nie może  wynosić mniej niż   120,00 zł .

 

Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2004r.  Nr 54, poz.535) .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

-         dowodu wpłaty wadium ,

-         dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-         aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium   należy  wnieść gotówką w kwocie   160,00 zł     najpóźniej  do dnia

04 stycznia 2006r. w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 15 898 00009 200200 128720 0001 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .

Osoby , o których mowa w art.2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz.U. z 2004 r Nr 6, poz.39) , zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

 Kodrąb, 09.12.2005r.