artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy 22 Lipca w Kodrębie

341/8/2005

Kodrąb, 2005-09-26

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Remont ulicy 22 Lipca w Kodrębie

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Kodrąb

ul. 22 Lipca 7

97-512 Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net

ugkodrab@op.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 - 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 14 lub za zliczeniem pocztowym.

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: nie dotyczy

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu jezdni w ulicy 22 Lipca w Kodrębie (nr ewidencyjny gruntu 317). Całkowita długość projektowanego odcinka 704,36 m o szerokości jezdni 5-6 m.

Zakres robót obejmuje:

- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej,

- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna asfaltowa gr 5 cm.

45233220-7

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

 I etap 30 dni od podpisania umowy

II etap do 30.10.2006r. 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w SIWZ.

8) Informacja na temat wadium:

nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                                     |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|cena                                                                                          |100     |

---------------------------------------------------------------------------

 

10) miejsce i termin składania ofert:

     w siedzibie zamawiającego

Gmina Kodrąb

ul. 22 Lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój nr 14

do dnia 2005-10-12 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

   w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Kodrębie

ul. 22 Lipca 7

97-512 Kodrąb

sala konferencyjna

dnia  2005-10-12 godzina 10:15

 

                          

12) termin związania ofertą

okres 30 dni; tj. do dnia 2005-11-11

                          

                                                    

____________________________________

Gmina Kodrąb