artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2003/2004r. do Urzędu Gminy w Kodrebie i wszystkich placówek szkolnych na terenie gminy Kodrab

Gmina Kodrąb 97-512 kodrąb ul. 22 Lipca 7 , woj. łódzkie, pow. radomszczański, tel. 044 6819325, fax 044 6819325, e-mial ug@kodrab.akcessnet.net.pl , ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2003/2004r. do Urzędu Gminy w Kodrębie i wszystkich placówek szkolnych na terenie gminy Kodrab (PKWiU:10.10.1)- węgla - 400 ton, - koksu - 40 ton,- miału - 20 ton.Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.Termin realizacji (wymagany) - sezon grzewczy 2003?2004r.Wadium - 1 500 zł.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:cena - 80%,termin płatności faktur - 20%.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w cenie 20,00 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego lok. 14 lub za zaliczeniem pocztowym.Uprawniona do kontaktów z oferentami - Lidia Sznelińska tel. 044 6819325 wew. 38 w godz. 8.00 - 15.00.Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.Oferty należy składać w siedzibie zamawiajacego , lok. 14.termin składania ofert upływa dnia 03.09.2003r. o godz. 9.00.Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.09.2003r. o godz. 9.30 w siedzibie zamawiającego, lok.19.W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art. 22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają warunki dodatkowe: okreslone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Błąd wewnętrzny - brak plików aplikacji „Rejestr umów cywilnoprawnych”