artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 12.12.2023 r.

 

 

Nr GPI.6733.9.Z.2023  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak: GPI.6733.9.Z.2023 z dnia 12.12.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowanym przedsięwzięciem, obejmującym: przebudowę ulicy Spokojnej w Kodrębie, budowę linii kablowej nN 0,4 kV, budowę latarni oświetlenia ulicznego, budowę parkingu, budowę zatoki parkingowej, budowę zatoki postojowej na działkach położonych w Kodrębie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 317/2, 366/2, 371/4, 371/5, 372/4, 372/5, 1014,1016,1017 (obręb 0008 Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

W Ó J T

mgr inż. Bożena Krawczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
  4. a/a