artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 16.11.2023 r.

 

 

Nr GPI.6733.8.Z.2023  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak: GPI.6733.8.Z.2023 z dnia 15.11.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci wodociągowej w ul. Górnej w Kodrębie na działkach oznaczonych Nr ewid. 781, 782/1 i 769 (obręb Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

 z up. Wójta

Lidia Sznelińska

 Sekretarz Gminy

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
  4. a/a