artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Kodrąb, dn. 16.11.2023 r.

 

Nr GPI.6733.7.Z.2023  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak: GPI.6733.7.Z.2023 z dnia 15.11.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kolonia Rzejowice – etap I oraz budowy: linii kablowej nN 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego, parkingu i zatoki parkingowej/postojowej na działkach położonych w miejscowości Kolonia Rzejowice, oznaczonych Nr ewid. 89, 90 i 138 (obręb Kolonia Rzejowice).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój  24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

 z up. Wójta

Lidia Sznelińska

 Sekretarz Gminy

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Rzejowice
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
  4. a/a