artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 23.06.2023 r.

 

Nr GPI.6733.5.2023  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPI.6733.5.2023 z dnia 23.06.2023 r. w zakresie budowy sieci wodociągowej w Kodrębie na części działek  ewidencyjnych Nr 724/2 i 946/2 (obręb Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

  z up.Wójta

Lidia Sznelińska

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
  4. a/a