artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 31.05.2023 r.

Nr GPI.6733.4.2023  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPI.6733.4.2023 z dnia 31.05.2023 r. w zakresie budowy elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Spacerowej w Kodrębie na działkach Nr ewid. Nr 789/8, 789/16, 789/18 (obręb Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 Z up. Wójta

mgr Lidia Sznelińska

 SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
  4. a/a