artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Kodrąb, dn. 29.03.2023 r.

 

Nr GPI.6733.4.Z.2023  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak:  GPI.6733.4.Z.2023 z dnia 28.03.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Florentynów (od drogi krajowej nr 42 do granicy gminy Radomsko) na działkach nr ewid. 276 i 280 (obręb Konradów).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

Z up. Wójta

   mgr Lidia Sznelińska

  SEKRETARZ GMINY

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Florentynów
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
  4. a/a