artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 20.09.2022 r.

 

Nr GPI.6733.Z.8.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Nr GPI.6733.Z.8.2022 z dnia 20.09.2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w związku z planowaną budową stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr „RDM4481B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowości Bugaj Zakrzewski na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 115 (obręb Łagiewniki).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24
w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Bugaj-Antopol
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
  4. a/a