artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

GPI.6220.2.2019

Kodrąb, dn. 23.11.2021  r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o przeprowadzaniu procedury oceny oddziaływaniu na środowisko

  Na podstawie art. 33-35, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Kodrąb

PODAJĘ  DO  PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o przedłożeniu uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczoną do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na działce nr ewid. 537, obręb Rzejowice, gm. Kodrąb” w związku z ponownym rozpatrywaniem przez tut. organ wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia - w oparciu o wersję ostateczną raportu oddziaływania na środowisko.

 

 1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu 07.05.2019 r. i zakończone decyzją Wójta Gminy Kodrąb znak: GPI.6220.1.2020 z dnia 14.01.2020 r. Decyzją znak: KO.461.4.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Kodrąb znak: GPI.6220.1.2020 z dnia 14.01.2020 r.
 2. . Ponowne rozpatrzenie wniosku przez tut. Organ zakończone zostało decyzją znak: GPI.6220.4.2020 z dnia 09.12.2020 r. Decyzją znak: KO.461.51.2020 KO.461.52.2020 z dnia 15 marca 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Kodrąb znak: GPI.6220.4.2020 z dnia 09.12.2020 r.
 3. Wszczęcie procedury udziału społeczeństwa związane jest z ponownym rozpatrywaniem przez tut. organ wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia oraz w związku z przedłożeniem uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
 4. W trakcie uzgodnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wezwał inwestora do złożenia ujednoliconej wersji raportu a następnie uzgodnił przedmiotowe przedsięwzięcie. Wcześniejsze postępowanie z udziałem społeczeństwa prowadzone było w oparciu o raport w wersji nieostatecznej. W związku z powyższym Wójt Gminy Kodrąb podaje ww. informację do publicznej wiadomości.
 5. Przedmiotem decyzji, która ma być wydana jest określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia.
 6. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kodrąb, organami właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku.
 7. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.
 8. W sprawie można składać uwagi i wnioski. Zgodnie z art. 29 ustawy ooś ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
 9. Uwagi i wnioski można składać (zgodnie z art. 34 ustawy ooś) w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. w dniach od 25.11.2021 r. do 27.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97- 512 Kodrąb, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.
 10. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kodrąb. Jednocześnie informuję, iż uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 35 ooś ustawy zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 11. Wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia na dzień 25.11.2021 r.

Z up. WÓJTA

mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 25.11.2021 r. przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb oraz przesłanie sołtysowi sołectwa Rzejowice celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub miejscach zwyczajowo przyjętych.